Tiến hành số hóa di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh

02:05, 20/05/2022
(LĐ online) - Thực hiện Chương trình số hóa Di sản văn hóa giai đoạn 2021 – 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch sẽ tiến hành số hóa các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, bảo tàng và di sản tư liệu của các dân tộc Việt Nam gồm: Hồ sơ, tư liệu bảo vật quốc gia, hiện vật bảo tàng và di tích; hồ sơ, tư liệu di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, di tích trong danh mục kiểm kê, di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới; hồ sơ, tư liệu di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và danh mục kiểm kê, các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. 
 
Theo đó, sẽ tiến hành xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh về di sản văn hóa đồng bộ với quốc gia về di sản văn hóa trên nền tảng công nghệ số thống nhất, phục vụ công tác lưu trữ, quản lý, nghiên cứu, bảo tồn, khai thác, quảng bá di sản văn hóa, thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Đảm bảo tích hợp vào khung kiến thức Chính phủ điện tử, khung kiến thức chính quyền điện tử của tỉnh và hệ tri thức Việt. Thực hiện liên thông dữ liệu số quốc gia về di sản văn hóa, đáp ứng truy cập mọi lúc, mọi nơi. 
 
Mục tiêu cụ thể, từ nay đến 2030, có 100% di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, di sản tư liệu được UNESCO ghi danh, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp tỉnh, di vật, bảo vật quốc gia, di sản trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia được số hóa và ứng dụng trên các nền tảng số. 100% cán bộ làm công tác chuyên môn trong ngành di sản văn hóa được đào tạo, đào tạo lại, cập nhật kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số. 
 
QUỲNH UYỂN