Đà Lạt: Tiếp tục xây dựng, nhân rộng, nâng cao chất lượng khu dân cư kiểu mẫu

Cập nhật lúc 06:10, Thứ Sáu, 24/06/2022 (GMT+7)
Là trung tâm chính trị - kinh tế xã hội của tỉnh, Đà Lạt luôn đi đầu trong mọi hoạt động, phong trào do Trung ương MTTQ Việt Nam phát động. Ngày nay, không dừng lại ở hoàn chỉnh tiêu chí đô thị văn minh, thành phố Đà Lạt đã và đang nhận được sự đồng thuận của Nhân dân trong việc tiếp tục xây dựng, nhân rộng, nâng cao chất lượng khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư tiêu biểu. 
 
Xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu sẽ là nền tảng vững chắc để thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị văn minh
Xây dựng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu sẽ là nền tảng vững chắc để thành phố tiếp tục nâng cao chất lượng đô thị văn minh
 
Năm 2021, toàn thành phố Đà Lạt có 105 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư tiêu biểu, 38 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Kết quả, qua thẩm định đã công nhận được 29 khu dân cư tiêu biểu và 13 khu dân cư kiểu mẫu. 
 
Với tinh thần quyết tâm cao, năm 2022 toàn thành phố có 99 khu dân cư đăng ký khu dân cư kiểu mẫu. Điều này cho thấy tinh thần tích cực, nỗ lực, quyết tâm cao để ra sức thi đua cán đích kiểu mẫu của các khu dân cư, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Đặc biệt, việc duy trì hội thi xanh - sạch - đẹp hàng năm do MTTQ thành phố phát động đã góp phần quan trọng vào quá trình chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường, tôn tạo cảnh quan thiên nhiên tại các hộ gia đình, các tổ dân phố, khu dân cư ngày càng xanh - sạch - đẹp, góp phần quan trọng nâng cao tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu. Riêng trong năm 2021, thành phố Đà Lạt đã có gần 39 ngàn hộ gia đình đăng ký hưởng ứng hội thi. Trong đó, trực tiếp dự thi có 14.300 hộ gia đình, 66 trường học, 77 cơ sở tôn giáo gồm nhà thờ, chùa, tu viện, 152 cơ quan tham gia.  
 
Hiện nay, toàn hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đang tích cực tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm và kết quả triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục vận động tuyên truyền xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, khu dân cư tiêu biểu, các mô hình tự quản ở cộng đồng khu dân cư theo tinh thần Chỉ thị 06 ngày 7/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Lãnh đạo xây dựng, nhân rộng và nâng cao chất lượng khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025”. Trong đó, thành phố Đà Lạt đang tập trung chỉ đạo tiếp tục giữ vững các tiêu chí, nâng cao chất lượng các khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố công nhận, khen thưởng năm 2021...
 
Giống như các địa phương trong toàn tỉnh đang ra sức thực hiện, thành phố Đà Lạt cũng đã và đang tích cực thực hiện có hiệu quả công tác vận động xã hội xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh phù hợp với sức dân. MTTQ thành phố và các tổ chức thành viên đã và đang tăng cường vận động Nhân dân thực hiện tốt 5 nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn thành phố phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn của từng cơ sở khu dân cư. 
 
Nội dung trọng tâm mà các tầng lớp nhân dân cần chú trọng thực hiện đó là tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống và khắc phục tác động của dịch COVID-19, đẩy mạnh vận động toàn dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội. Vận động các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.
 
Vận động Nhân dân và phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các giải pháp cụ thể để củng cố, hoàn thiện, giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới đối với các xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu bền vững; nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân trên địa bàn, quan tâm thực hiện các tiêu chí về tổ chức sản xuất và tiêu chí cảnh quan, môi trường. 
 
Thực hiện các giải pháp để nâng cao thu nhập cho người dân, trong đó ưu tiên để phát triển liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ các điều kiện phát triển sản xuất để giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn vươn lên thoát nghèo, giảm nghèo bền vững và ổn định sản xuất, đời sống tại địa phương.
 
Cùng với đó, tăng cường vận động Nhân dân thực hiện tốt hương ước, quy ước của cộng đồng; tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội; giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước, tham gia bảo hiểm y tế toàn dân, bảo hiểm xã hội tự nguyện, thực hiện bảo vệ môi trường...
 
Với sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của toàn hệ thống chính trị, của hệ thống Mặt trận, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, tin rằng cuối năm 2022, Đà Lạt sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh - giảm nghèo bền vững từ mục tiêu xây dựng nền tảng đạt chuẩn và nhân rộng các khu dân cư tiêu biểu, khu dân cư kiểu mẫu. Qua đó, góp phần quan trọng vào quá trình thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố vững mạnh năm toàn diện. 
 
NGUYỆT THU
,