Những nhiệm vụ đặt ra trong chuyển đổi số ở Di Linh

Cập nhật lúc 06:12, Thứ Năm, 23/06/2022 (GMT+7)
Chuyển đổi số đang là vấn đề được tỉnh Lâm Đồng nói chung, các địa phương nói riêng, trong đó có huyện Di Linh tập trung triển khai thực hiện. 
 
Hạ tầng thông tin và truyền thông được đầu tư hoàn thiện là cơ sở quan trọng để huyện Di Linh thực hiện chuyển đổi số
Hạ tầng thông tin và truyền thông được đầu tư hoàn thiện là cơ sở quan trọng để huyện Di Linh thực hiện chuyển đổi số
 
Hiện nay, hạ tầng thông tin và truyền thông của huyện Di Linh đã được đầu tư hoàn thiện. Theo đó, 100% các cơ quan, đơn vị Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đều trang bị máy tính làm việc; 100% cơ quan, đơn vị có hệ thống mạng LAN và được kết nối mạng internet tốc độ cao. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin và thiết bị kết nối internet, các thiết bị thiết yếu khác phục vụ cho nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin và hoạt động văn phòng được huyện thường xuyên đầu tư, nâng cấp. Huyện Di Linh cũng đã áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin kết nối đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Ngoài ra, các giải pháp về đảm bảo an ninh, an toàn thông tin mạng thường xuyên được quan tâm triển khai. 
 
Tuy nhiên, nhiều máy tính tại các cơ quan, đơn vị của huyện và xã có cấu hình thấp, không còn đảm bảo về hiệu năng cũng như an toàn bảo mật cho người dùng. Hệ thống mạng, thiết bị đầu cuối và hạ tầng thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu tốc độ chuyển mạch cao. Thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với công tác cải cách hành chính về xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số; kỹ năng số của người dân còn hạn chế; phát triển thương mại điện tử còn yếu. Công tác đấu tranh với tội phạm trên không gian mạng, bảo đảm an toàn, an ninh mạng còn nhiều khó khăn, thách thức...
 
Tại Hội nghị Huyện ủy Di Linh lần thứ 30, đồng chí Đinh Văn Tuấn - Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh, địa phương đang hướng tới mục tiêu triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số để đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thuộc huyện; xây dựng chính quyền điện tử, tiến tới chính quyền số nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động cơ quan Nhà nước phục vụ người dân và doanh nghiệp, đảm bảo người dân có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ thuận tiện mọi lúc, mọi nơi, đặc biệt là trong giải quyết hồ sơ, thủ tục; khuyến khích phát triển mạnh kinh tế số, thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, phát triển doanh nghiệp công nghệ số, tạo động lực phát triển xã hội số.
 
Huyện Di Linh xác định mục tiêu cụ thể đến năm 2025, sẽ hoàn thiện việc chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; phát triển chính quyền số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động; phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.
 
Theo đó, huyện đang tập trung phát triển nền tảng cho chuyển đổi số với nhiều giải pháp như nâng cao nhận thức về chuyển đổi số thông qua việc tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước; tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số, nâng cao nhận thức cấp ủy, chính quyền, cán bộ, công chức và người dân về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số và thực hiện nội dung này trên tinh thần nhận thức là quyết định, người dân là trung tâm, thể chế và công nghệ số là động lực, nền tảng số là đột phá, an toàn, an ninh là then chốt, chính quyền là tiên phong, sự vào cuộc và quyết tâm cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân là yếu tố quyết định. 
 
Bên cạnh đó, huyện Di Linh cũng đang tiến hành xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số và đầu tư phát triển hạ tầng số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số. 
 
Các hoạt động đảm bảo an toàn, an ninh mạng, phát triển nguồn nhân lực, phát triển chính quyền số, thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội… cũng được triển khai. Căn cứ vào nhu cầu thực tiễn, huyện Di Linh đang tiến hành chuyển đổi số trên các lĩnh vực ưu tiên như: y tế; giáo dục và đào tạo; nông nghiệp và quản lý, bảo vệ rừng; du lịch; tài chính, ngân hàng, thương mại điện tử; giao thông - vận tải; tài nguyên và môi trường; công nghiệp, năng lượng; xây dựng.
 
Hàng năm, huyện Di Linh ưu tiên bố trí nguồn vốn phù hợp từ ngân sách và huy động các nguồn lực để thực hiện thành công các nhiệm vụ chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính. 
 
NGỌC NGÀ
,