Tổ chức học tập chính trị cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang tỉnh

NGỌC NGÀ 11:16, 18/09/2023

(LĐ online) - Sáng 18/9, Bộ CHQS tỉnh tổ chức học tập các chuyên đề chính trị, pháp luật đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang tỉnh năm 2023.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang tỉnh tham gia khoá học
Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang tỉnh tham gia khoá học

Theo đó, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang tỉnh sẽ được học tập 14 chuyên đề chính gồm: Phát huy giá trị văn hoá “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của quân nhân trong xây dựng đơn vịu vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”; Bồi dưỡng khát vọng cống hiến cho quân nhân đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội trong tình hình mới; Nhận diện âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đối với nội bộ Đảng, Nhà nước, Quân đội trong tình hình hiện nay và những vấn đề đặt ra đối với công tác bảo vệ chính trị nội bộ; Nội dung cơ bản và hướng dẫn thi hành của: Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, Luật Thanh tra năm 2022; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong Quân đội và phát huy vai trò của lực lượng Quân đội tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở; Một số vấn đề cần nắm vững khi Quân đội tham gia giải quyết tình huống phức tạp trong xã hội; Quan niệm về an ninh phi truyền thống và tác động của an ninh phi truyền thống đến Việt Nam; Thực trạng và giải pháp lãnh đạo tư tưởng, quản lý kỹ luật trong Quân đội hiện nay; Một số nội dung, biện pháp nâng cao chất lượng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay; Học tập tác phẩm: Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Việc học tập được tổ chức nhằm giáo dục sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang tỉnh nắm chắc nội dung các chuyên đề chính trị, pháp luật năm 2023, góp phần nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội. Thông qua đó giúp đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong lực lượng vũ trang tỉnh thêm nhạy bén về chính trị, thống nhất cao về nhận thức tư tưởng và hành động, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Khoá học kéo dài đến hết ngày 19/9.