Đam Rông: Kết nạp 75 đảng viên mới

04:12, 29/12/2020

Năm 2020, Huyện ủy Đam Rông đã tổ chức kết nạp được 75 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 1.686 đồng chí, sinh hoạt tại 39 tổ chức cơ sở đảng...

Năm 2020, Huyện ủy Đam Rông đã tổ chức kết nạp được 75 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên 1.686 đồng chí, sinh hoạt tại 39 tổ chức cơ sở đảng. Theo đánh giá của Ban Tổ chức Huyện ủy, chất lượng đảng viên được kết nạp năm nay cao hơn năm trước, có bản lĩnh chính trị, lập trường, tư tưởng vững vàng; nhiều đảng viên mới ở chi bộ thôn đã phát huy được vai trò trách nhiệm của mình trong việc tuyên truyền Nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động Nhân dân tích cực lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo có hiệu quả.
 
VĂN TÂM