Bảo đảm môi trường sống an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em

AN NHIÊN 18:06, 21/09/2023

(LĐ online) - Ngày 21/9, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND huyện, thành phố thực hiện tốt công tác bảo đảm môi trường sống an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em.

Nụ cười của trẻ em mồ côi ở Mái ấm nhân đạo xã Tà Nung -Đà Lạt
Nụ cười của trẻ em mồ côi ở Mái ấm nhân đạo xã Tà Nung - Đà Lạt

Theo đó, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em nói chung, đặc biệt là phòng, chống đuối nước trẻ em, bảo đảm môi trường sống an toàn cho trẻ em. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban quốc gia về trẻ em, UBND tỉnh trong thời gian qua về công tác phòng, chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước trẻ em và Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục kiến thức, kỹ năng cho cha mẹ, gia đình, cộng đồng dân cư về tạo lập môi trường sống an toàn, phòng ngừa tai nạn, thương tích trẻ em. Biểu dương, nhân rộng những tấm gương, điển hình cá nhân, tổ chức, cơ quan, chính quyền thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em. Phối hợp liên ngành trong việc chỉ đạo, triển khai công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể và của người dân trong việc phát hiện, giám sát, gia cố, cải tạo, sửa chữa các công trình, vị trí có nguy cơ gây tai nạn, thương tích cho trẻ em. Tổ chức kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm và kịp thời các vi phạm về phòng ngừa tai nạn, thương tích, đặc biệt tai nạn, thương tích trẻ em do cháy, nổ, đuối nước, giao thông.

Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và học sinh trong trường học. Xây dựng trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích. Rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về trường học an toàn theo quy định.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về cộng đồng an toàn theo quy định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn xây dựng cộng đồng an toàn, phòng chống tai nạn thương tích và tiếp tục thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về phòng, chống tai nạn, thương tích tại cộng đồng của ngành Y tế tỉnh Lâm Đồng, giai đoạn 2021-2025.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí về ngôi nhà an toàn theo quy định. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra về trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương trên địa bàn tỉnh đối với việc xây dựng môi trường sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em.