Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống nước tập trung

NGUYỄN NGHĨA 06:07, 21/11/2023

Chi cục Thủy lợi đã phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Lâm Đồng thực hiện rà soát các tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước từ công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung trên 111 xã trên địa bàn tỉnh. Theo đó, đối với các xã đã và sẽ đạt chuẩn nông thôn mới (hiện có 107 xã đã được công nhận và dự kiến 4 xã sẽ công nhận trước 2025) thì đến nay có 64/111 xã qua rà soát có tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung. Đối với các xã đã và sẽ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đã công nhận 33 xã và 24 xã sẽ công nhận trước 2025), đến nay có có 31/57 xã có tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung. 

Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống nước tập trung để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới đến năm 2025.