Canh tác nông nghiệp công nghệ cao đạt 76 triệu đồng/ha

04:11, 16/11/2010

Tin từ Sở NN & PTNT cho biết, việc triển triển khai NNCNC 6 năm qua đã bước đầu khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 8-10%.

Tin từ Sở NN & PTNT cho biết, việc triển triển khai NNCNC 6 năm qua đã bước đầu khai thác được tiềm năng thế mạnh của địa phương, nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng với tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 8-10%.

Đến nay, tổng diện tích ứng dụng NNCNC trong toàn tỉnh đạt 6.407 ha, bao gồm 1.170 ha nhà kính, gần 600 ha nhà lưới, mạng phủ gần 3.000 ha, tưới ngoài trời gần 1.700 ha. Giá trị sản xuất theo thực tế bình quân trên 1 ha canh tác hiện đạt 76 triệu đồng/ha, với thu nhập bình quân từ 35-45 triệu đồng/ha, tăng gấm 3,8 lần so với năm 2004.

Tuy được đánh giá là một trong chương trình mang lại hiệu quả thiết thực trong xã hội, nhưng chương trình phát triển NNCNC vẫn còn bộc lộ một số hạn chế cần sớm khắc phục, đó là: Việc triển khai dự án trong Khu NNCNC Lạc Dương còn chậm, các dự án nâng cao năng lực sản xuất giống chưa đạt được mục tiêu sản xuất, cung ứng cây giống cho người dân; quan hệ giữa người dân sản xuất nguyên liệu trong vùng quy hoạch với các doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn chưa thực sự chặt chẽ…

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả và sức lan toản của Chương trình sản xuất NNCNC giai đoạn 2011-2015, Sở NN & PTNT Lâm Đồng cho biết đã đưa ra 8 nhóm giải pháp, bao gồm: Xác định NNCNC là một trong những chương trình trọng tâm nhằm góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng ngành nông nghiệp cũng như tăng trưởng kinh tế của tỉnh; Xây dựng triển khai các quy hoạch, chương trình, dự án, mô hình đầu tư thuộc 4 lĩnh vực như tạo giống, quy trình canh tác, công nghệ sau thu hoạch, xúc tiến thương mại và mở rộng mối liên kết; Tăng cường công tác chuyển giao khoa học công nghệ cho sản xuất, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; Huy động và khai thác tốt nguồn vốn trong và ngoài nước, nhất là vốn ODA để đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất nông nghiệp…

HỒNG HẢI