Cát Tiên: Xây dựng 2 Mô hình Sản xuất sầu riêng hữu cơ

05:06, 16/06/2022
UBND huyện Cát Tiên vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ xây dựng 2 Mô hình Sản xuất cây sầu riêng hữu cơ tại hai xã Đức Phổ và Quảng Ngãi trên quy mô 10 ha/13 hộ dân tham gia với tổng kinh phí thực hiện gần 83 triệu đồng. Mục tiêu của chương trình nhằm hỗ trợ các hộ gia đình xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11041-1:2017 Nông nghiệp hữu cơ. Từ hiệu quả chương mang lại, Trung tâm Nông nghiệp huyện Cát Tiên sẽ phổ biến để Nhân dân biết, học tập kinh nghiệm sản xuất và nhân rộng mô hình sản xuất bền vững theo hướng hữu cơ. Qua đó, tạo tiền đề để cây sầu riêng trên địa bàn huyện Cát Tiên được công nhận sản xuất hữu cơ hoặc đang trong quá trình chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ trong thời gian tới. 
 
HOÀNG SA