Thông báo về việc công khai danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước

14:02, 16/11/2023

Căn cứ Điều 100 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019 của  Quốc hội;  

Căn cứ Điều 29 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính  phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế;  

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng thực hiện công khai thông tin 115 người nộp thuế  còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước đến thời điểm  31/10/2023 với số tiền là 129.399.176.111 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai năm  mươi chín tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, một trăm bảy mươi sáu ngàn, một  trăm mười một đồng).  

Lý do công khai: Người nộp thuế không chấp hành nghĩa vụ thuế và các  khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều  100 Luật Quản lý Thuế số 38/2019/QH14 và điểm g khoản 1 Điều 29 Nghị định  126/2020/NĐ-CP. 

Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng trân trọng thông báo đến các cơ quan, tổ chức, cá  nhân được biết.