72,56% công chức cấp xã có trình độ đại học, sau đại học

05:09, 08/09/2021

Toàn tỉnh hiện có 142 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn. Theo đánh giá của Tỉnh ủy, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng nâng cao và đảm bảo...

Toàn tỉnh hiện có 142 đơn vị hành chính cấp xã, phường, thị trấn. Theo đánh giá của Tỉnh ủy, số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã ngày càng nâng cao và đảm bảo. Toàn tỉnh đã bố trí 2.813/3.050 cán bộ, công chức, trong đó có 1.483 cán bộ chuyên trách và 1.330 công chức cấp xã. Đội ngũ cán bộ, công chức tại các xã cơ bản chuẩn hóa và thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ.
 
Đối với cán bộ chuyên trách cấp xã, trình độ học vấn THPT đạt tỷ lệ 96,56%; trình độ học vấn THCS là 3,24%. Về trình độ chuyên môn, sơ cấp 1,01%, trung cấp 22,12%, cao đẳng 3,1%, đại học 65,81%, sau đại học 3,51%, chưa qua đào tạo 4,45%. 
 
Đối với công chức cấp xã, trình độ học vấn THPT đạt tỷ lệ 100%. Trình độ chuyên môn, trung cấp 22,18%; cao đẳng 5,26%; đại học, sau đại học 72,56%. Đặc biệt, 100% công chức cấp xã đã được đào tạo về tin học.
 
NGUYÊN THI