Đà Lạt: Trên 786 triệu đồng hỗ trợ xây dựng mô hình canh tác thông minh

05:09, 08/09/2021

Thành phố Đà Lạt đã phê duyệt chương trình xây dựng 2 mô hình trình diễn canh tác nông nghiệp thông minh trên địa bàn với tổng số tiền trên 786 triệu đồng...

Thành phố Đà Lạt đã phê duyệt chương trình xây dựng 2 mô hình trình diễn canh tác nông nghiệp thông minh trên địa bàn với tổng số tiền trên 786 triệu đồng, trong đó, Nhà nước hỗ trợ 40% với gần 337 triệu đồng và nông dân đối ứng 60% với gần 450 triệu đồng. 
 
Hai mô hình này được thực hiện tại Phường 5 với diện tích 2,5 ha và tại xã Xuân Thọ với diện tích 0,3 ha; đơn vị quản lý là Trung tâm Nông nghiệp thành phố.
 
Tại 2 điểm trình diễn này, Trung tâm Nông nghiệp thành phố sẽ hỗ trợ thiết lập hệ thống canh tác thông minh, điều khiển nhiều khâu trong quá trình sản xuất với hệ thống máy tính hay điện thoại di động.
 
Mục tiêu của mô hình nhằm giúp nông dân Đà Lạt trong vùng tiếp cận học hỏi, ứng dụng, nhân rộng ngày càng nhiều hơn với các công nghệ hiện đại, thay đổi phương thức canh tác truyền thống hướng đến sản xuất nông nghiệp công nghệ cao; tiết kiệm nhân công, nước tưới, phân bón, tăng năng suất cây trồng; sử dụng nhật ký điện tử ghi lại thông tin trong quá trình sản xuất, giúp truy xuất nguồn gốc sản phẩm. 
 
V.TRỌNG