Phấn đấu 100% giáo viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định

05:09, 08/09/2021

Nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030...

Nhằm phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; UBND tỉnh đã ban hành Đề án phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Theo đó, UBND tỉnh đặt ra mục tiêu thực hiện đề án là hàng năm sẽ tuyển dụng đủ số lượng, cơ cấu giáo viên theo nhu cầu cho các cơ sở giáo dục, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. 
 
Cụ thể, 100% giáo viên và cán bộ quản lý đạt chuẩn về trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục ngày 14/6/2019; 100% nhà giáo và cán bộ quản lý được bồi dưỡng năng lực triển khai chương trình giáo dục, sách giáo khoa mới; 100% nhà giáo và cán bộ quản lý cốt cán được bồi dưỡng năng lực hỗ trợ đồng nghiệp tự học, tự bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thường xuyên, liên tục ngay tại trường;100% nhà giáo và cán bộ quản lý được bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy, giáo dục, quản lý, năng lực ngoại ngữ và công nghệ thông tin theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên, chuẩn hiệu trưởng; có ít nhất 90% đạt từ mức độ Khá trở lên theo chuẩn... 
 
Hiện nay, toàn tỉnh có 18.410 cán bộ quản lý và giáo viên, trong đó, tỷ lệ đạt chuẩn và trên chuẩn toàn ngành là 82,8%. 
 
Được biết, hiện ở tất cả các bậc học từ mầm non đến THPT vẫn đang thiếu giáo viên.
 
NGUYỄN NGHĨA