Media

https://youtu.be/SlYonxhFibs

''ATM gạo'' đầu tiên ở Lâm Đồng
''ATM gạo'' đầu tiên ở Lâm Đồng
04:04, 21/04/2020