Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

CHÍNH PHONG 06:25, 06/02/2023

Thực hiện Nghị quyết số 07 của Chính phủ, tỉnh Lâm Đồng đang giao cho các đơn vị sở, ngành, địa phương nghiên cứu, triển khai thực hiện, trong đó nội dung trọng tâm là giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 với tổ chức, đơn vị do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

UBND tỉnh giao Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tài nguyên - Môi trường và UBND các huyện, thành phố nghiên cứu triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-CP ngày 30/01/2023 của Chính phủ và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước; đồng thời, kịp thời xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý các vướng mắc phát sinh.

Theo Nghị quyết số 07 của Chính phủ ngày 30/1/2023, Chính phủ quyết nghị giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hằng năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19.