Gần 160 cán bộ, chiến sĩ công an được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh

05:02, 10/02/2020

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh TP Đà Lạt vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và An ninh dành cho đối tượng 4 năm 2020 cho gần 160 học viên là cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Lạt và các phòng, ban thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng - An ninh TP Đà Lạt vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và An ninh dành cho đối tượng 4 năm 2020 cho gần 160 học viên là cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Lạt và các phòng, ban thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. 
 
Trong thời gian 3 ngày (từ 6 đến 8/2), các học viên được phổ biến một số chuyên đề: Những vấn đề cơ bản xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; Quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng, quản lý nhà nước về an ninh trật tự trong tình hình mới; Chiến lược “diễn biến hòa bình, bạo loạn” đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; Giới thiệu cơ bản của Luật Giáo dục Quốc phòng - An ninh về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục Quốc phòng - An ninh.
 
Lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quốc phòng - an ninh trong lực lượng công an; đồng thời, giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ công an không ngừng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.
 
ĐAM TRỌNG