Bảo Lâm đạt 7/9 tiêu chí nông thôn mới

06:01, 06/01/2022
Dưới sự lãnh đạo sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Bảo Lâm, nhất là sự tập trung, nỗ lực, phấn đấu không ngừng của cấp ủy, chính quyền, sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành từ cấp huyện đến cấp xã, thôn và Nhân dân, đến nay, huyện Bảo Lâm đã đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Hiện, huyện Bảo Lâm chỉ còn 2 tiêu chí chưa đạt, đó là tiêu chí quy hoạch và tiêu chí y tế - văn hóa - giáo dục.
 
Trong năm 2021, từ các nguồn vốn đầu tư trực tiếp Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Bảo Lâm đã phân bổ đầu tư xây dựng 42 công trình tại 9 xã, với tổng số tiền 15 tỷ đồng. Các công trình này, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới chưa đạt để đạt tiêu chí, cũng như góp phần duy trì, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới đã đạt.
 
TRỊNH CHU