''Dân vận khéo'' ở Tân Nghĩa

06:05, 13/05/2022
Là một xã vùng sâu, vùng xa của huyện Di Linh, thời gian qua, Tân Nghĩa đã chú trọng xây dựng và nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tại địa phương. Từ đó, góp phần phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và xây dựng nông thôn mới.
 
Mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa mạnh mẽ ở Tân Nghĩa
Mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa mạnh mẽ ở Tân Nghĩa
 
Tân Nghĩa có diện tích tự nhiên là 3540,99 ha với dân số hơn 1.900 hộ và gần 9.900 nhân khẩu, trong đó, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 33%. Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động trên địa bàn, chính quyền, Mặt trận, Khối Dân vận và các tổ chức chính trị, xã hội ở Tân Nghĩa đã triển khai, xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương. 
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Thạch - Phó Bí thư Đảng ủy, kiêm Trưởng Khối Dân vận xã Tân Nghĩa cho biết, thông qua các mô hình “Dân vận khéo”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với Phong trào “Tân Nghĩa chung sức xây dựng nông thôn mới” ngày càng đi vào chiều sâu và chất lượng. Năm 2010, khi đi vào triển khai xây dựng nông thôn mới, Tân Nghĩa là một địa phương có xuất phát điểm thấp với nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, đến năm 2013, toàn xã đã có 10/10 thôn được công nhận thôn văn hóa, từ đó kịp thời bổ sung các nội dung, tiêu chí phù hợp với tình hình của khu dân cư với các nội dung thiết thực, đẩy mạnh phát triển kinh tế, an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng. Mặt trận, Khối Dân vận tại Tân Nghĩa cũng đã chủ động chỉ đạo các tổ chức thành viên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với 5 nội dung cuộc vận động. Qua đó, góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội ở địa phương; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; đưa khoa học kỹ thuật, công nghệ ứng dụng vào sản xuất kinh doanh; kịp thời chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao chất lượng cuộc sống. Mô hình “Dân vận khéo” trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương diễn ra sôi nổi, phát huy được sức mạnh của cả hệ thống chính trị với sự đồng thuận cao của các tầng lớp Nhân dân. Qua đó, vân động các tầng lớp Nhân dân chung tay đóng góp được hàng chục ngàn ngày công lao động, hàng trăm ngàn cây xanh và hàng tỷ đồng kinh phí để thực hiện các công trình nông thôn mới trên địa bàn. Từ đó, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Sau gần 7 năm triển khai thực hiện, đến năm 2017, xã Tân Nghĩa đã về đích xã nông thôn mới tại địa phương.
 
Cùng với việc lan tỏa các mô hình “Dân vận khéo”, vai trò làm chủ của Nhân dân ngày càng được phát huy thông qua việc tham gia thảo luận, bàn bạc và quyết định các vấn đề liên quan đến quy hoạch và thực hiện quy hoạch; triển khai thực hiện các chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Từ đó, góp phần động viên Nhân dân đoàn kết thực hành dân chủ, giữ gìn kỷ cương pháp luật trên địa bàn dân cư, tạo tiền đề cho việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của cán bộ, Nhân dân trong các hoạt động của đời sống xã hội.
 
Theo đánh giá của đồng chí Lê Ngọc Chánh - Bí thư Đảng ủy xã Tân Nghĩa, các mô hình “Dân vận khéo” đã được triển khai, xây dựng và có sức lan tỏa mạnh mẽ tại địa phương. Từ Khối Dân vận, Mặt trận đến các tổ chức đoàn thể của xã đều đã xây dựng được những mô hình “Dân vận khéo” hiệu quả, thiết thực để nhân rộng trên địa bàn. Thời gian tới, Đảng ủy xã sẽ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, phát triển các mô hình “Dân vận khéo” trên mọi lĩnh vực; góp phần làm cho mọi mặt đời sống người dân ngày một nâng cao; diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc; thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng ủy về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; sớm đưa Tân Nghĩa trở thành xã nông thôn mới nâng cao.
 
DUY DANH