269
10533
Chính trị
/chinhtri/
null
Cập nhật 08:29, 23/10/2017 (GMT+7)
Quan điểm "Dân vận khéo" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần quan trọng trong vận động, tập hợp, tạo ra sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhiều năm qua, trên địa bàn tỉnh, phong trào thi đua "Dân vận khéo" đã được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả, toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.
.
.
.