Rèn luyện đạo đức, lối sống, huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng (Kỳ II)

Cập nhật lúc 06:15, Thứ Ba, 12/05/2020 (GMT+7)
Những vấn đề đặt ra cho công tác nhân sự Đại hội Đảng
 
Tuy đã chú trọng nghiêm túc thực hiện việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống nhưng vẫn còn đó những tồn tại, bất cập cần khắc phục. Từ đó, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc nhìn nhận, tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, nêu cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, giản dị, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh vì lợi ích chung. Qua đó, góp phần từng bước củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước trong giai đoạn mới.
 
Việc triển khai nhiệm vụ giám sát của Ủy ban MTTQVN tỉnh Lâm Đồng về việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên cũng nhằm góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 
 
Lắng nghe các ý kiến tâm huyết góp ý của Nhân dân để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh
Lắng nghe các ý kiến tâm huyết góp ý của Nhân dân để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh
 
Xây dựng cơ chế ràng buộc cán bộ, đảng viên về tu dưỡng đạo đức
 
Theo Hướng dẫn số 26, ngày 18/10/2019, của Ban Tổ chức Trung ương, hướng dẫn một số nội dung Chỉ thị số 35 ngày 30/5/2019, của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, khi xây dựng đề án nhân sự phải theo phương châm: Coi trọng chất lượng cấp ủy, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn và không nhất thiết địa phương, ban, ngành nào cũng phải có người tham gia cấp ủy.
 
 Về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu. 
 
Tại Lâm Đồng, theo đánh giá, nhìn chung, đội ngũ cán bộ, đảng viên đều có lập trường tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, lối sống giản dị, gương mẫu, có ý thức tổ chức kỷ luật, luôn tu dưỡng, rèn luyện; trình độ, năng lực được nâng lên, phấn đấu, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ năng động, sáng tạo, thích ứng với xu thế hội nhập, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Đa số cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở các cấp có năng lực, phẩm chất, uy tín.
 
Trong quá trình công tác, người được quy hoạch vào cấp ủy giai đoạn 2020 - 2025 đã tu dưỡng, tự rèn luyện, tự giữ gìn đạo đức, lối sống và được các cấp ủy ghi nhận, đánh giá cao. Đối với số cán bộ đương nhiệm là cấp ủy viên, ủy viên thường vụ tiếp tục được quy hoạch, luôn biểu hiện sự phấn đấu nêu cao vai trò cấp ủy viên, gương mẫu trong công tác và luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống. Đối với số cán bộ mới được quy hoạch, đã xác định đúng động cơ, mục đích phấn đấu trong công tác và rèn luyện đạo đức, lối sống để nâng cao uy tín, thật sự, xứng đáng vào cấp ủy. Qua giám sát cho thấy, đội ngũ cán bộ của huyện Di Linh nói chung và số cán bộ có trong nguồn quy hoạch nói riêng đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, thường xuyên học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, năng lực thực tiễn, từng bước đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
 
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
 
Hàng năm, việc kiểm điểm đảng viên nội dung đánh giá cán bộ, đảng viên, ngoài việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao còn tập trung đánh giá về lập trường, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ và ý thức tổ chức kỷ luật; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó, làm cơ sở đánh giá kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức do người được quy hoạch lãnh đạo và hiệu quả của lĩnh vực công tác do người được quy hoạch được phân công chỉ đạo. 
 
Kết quả phân loại năm 2018, 2019 của các đồng chí được quy hoạch tại hầu hết các địa phương trong tỉnh, trong đó có huyện Di Linh và huyện Đạ Huoai cơ bản đều đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đội ngũ cán bộ, đảng viên được quy hoạch đã phát huy tốt vai trò và khả năng của mình, không ngừng nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý, điều hành, góp phần quan trọng vào sự đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị.
 
Tuy thế, không phải không có những nhược điểm khi đoàn giám sát thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao. Qua giám sát tại 2 địa phương, nhược điểm được nhìn nhận tại huyện Di Linh đó là: Hiện tượng nể nang, né tránh, ngại va chạm trong đấu tranh tự phê bình và phê bình chậm được khắc phục. Vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ được quy hoạch chưa thường xuyên.
 
Còn tại huyện Đạ Huoai cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy nhìn nhận thẳng thắn: “Công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chưa tạo được sự đồng bộ giữa quy hoạch và đào tạo đúng chuyên ngành đối với vị trí quy hoạch trong cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Chưa đảm bảo cơ cấu giữa 3 độ tuổi, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ khi sắp xếp vị trí theo quy hoạch. Trong rà soát, thực tế hàng năm chỉ đưa ra khỏi quy hoạch đối với những cán bộ bị kỷ luật, chuyển công tác nơi khác chứ chưa xem xét đến nhiều yếu tố khác, dẫn đến chưa kiên quyết thay thế những cán bộ năng lực còn hạn chế…”.
 
Có thể nói, việc xây dựng cơ chế ràng buộc cán bộ, đảng viên về tu dưỡng đạo đức trong giai đoạn tiếp theo là thực sự cần thiết, đòi hỏi mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục những nhược điểm nếu có. Và, để hướng đến xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao bên cạnh những yếu tố quan trọng về trình độ, năng lực thì yếu tố phẩm chất đạo đức, lối sống thực sự cần được lưu tâm, góp phần tạo niềm tin của Nhân dân với Đảng.
 
NGUYỆT THU
,