Du lịch nông thôn sẽ là chủ lực phục hồi du lịch Việt Nam
06:54 | 29/07/2021
Đó là nhận định nhận được nhiều đồng tình tại Hội thảo về Định hướng và giải pháp phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025...
.