Không căn cứ vào trình độ đào tạo để bổ nhiệm hạng cao hơn
05:35 | 03/08/2021
Không căn cứ vào trình độ đào tạo để bổ nhiệm hạng cao hơn
.