Phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Huoai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

Cập nhật lúc 19:13, Thứ Ba, 04/05/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - UBND tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Huoai đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 và yêu cầu UBND huyện Đạ Huoai trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt, tổ chức công bố quy hoạch bằng nhiều hình thức để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. 
 
Theo quy hoạch, ngành nông, lâm, thủy đến năm 2025, 2035 và 2050 lần lượt chiếm 41,8%, 37,9% và 34,0% cơ cấu kinh tế
Theo quy hoạch, ngành nông, lâm, thủy đến năm 2025, 2035 và 2050 lần lượt chiếm 41,8%, 37,9% và 34,0% cơ cấu kinh tế
 
Theo quy hoạch được phê duyệt, vùng huyện Đạ Huoai đặt trong tổng thể phát triển của vùng tỉnh Lâm Đồng; liên hệ với vùng Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ. Vùng huyện Đạ Huoai sẽ được phát triển trở thành trung tâm kinh tế - xã hội cửa ngõ phía Nam của tỉnh Lâm Đồng, đảm bảo tính toàn diện, hài hòa và bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và bảo vệ môi trường. Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng vùng huyện đồng bộ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội vùng, trong đó tập trung phát triển thế mạnh của tài nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa để phát triển du lịch sinh thái, du lịch hỗn hợp, du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao, vui chơi giải trí và thương mại, dịch vụ. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đô thị văn minh, nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và đời sống của Nhân dân trên địa bàn huyện; giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
 
Phạm vi lập quy hoạch gồm toàn bộ ranh giới thuộc huyện Đạ Huoai, gồm: 2 thị trấn (Đạ M'ri, Madaguôi) và 7 xã (Phước Lộc, Đạ P'loa, Đoàn Kết, Hà Lâm, Madaguôi, Đạ Oai, Đạ Tồn) với tổng diện tích hơn 495 km2. 
 
Phê duyệt quy hoạch vùng huyện Đạ Huoai cũng đưa ra các các dự báo phát triển vùng về tăng trưởng và cơ cấu kinh tế; về dân số và tỷ lệ đô thị hóa; về nhu cầu sử dụng đất. Đồng thời, đưa ra định hướng phát triển không gian vùng với phân vùng phát triển kinh tế, cấu trúc không gian vùng, quy hoạch hệ thống đô thị, quy hoạch nông thôn và hệ thống các điểm dân cư nông thôn, quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, quy hoạch phát triển các vùng du lịch; định hướng phát triển hạ tầng xã hội và dịch vụ; định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và định hướng các giải pháp giảm thiểu tác động đến môi trường trong giai đoạn lập dự án.
 
Riêng đối với phân vùng phát triển kinh tế, vùng huyện Đạ Huoai được định hướng phát triển thành 3 tiểu vùng, gồm: Tiểu vùng I với tính chất là trung tâm hành chính - chính trị, kinh tế; đô thị - dịch vụ; vùng phát triển kinh tế động lực của vùng huyện Đạ Huoai và 3 huyện phía Nam tỉnh Lâm Đồng gồm toàn bộ phạm vi ranh giới thị trấn Madaguôi có diện tích khoảng 2.511 ha. Tiểu vùng II với tính chất là vùng phát triển kinh tế các xã phía Tây Nam huyện Đạ Huoai; phát triển du lịch nghỉ dưỡng, công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, khu chăn nuôi và giết mổ tập trung kết hợp phát triển các khu dịch vụ thương mại và hỗ trợ sản xuất, gồm các xã: Đạ Oai, Đạ Tồn, Mađaguôi (trung tâm tiểu vùng này là xã Đạ Oai) với tổng diện tích khoảng 8.885 ha. Tiểu vùng III với tính chất là vùng xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển sản xuất vùng nông, lâm nghiệp, thương mại, du lịch, tiểu thủ công nghiệp, trung tâm chế biến nông sản; phát triển các khu dịch vụ thương mại và hỗ trợ sản xuất; gồm thị trấn Đạ M'ri và các xã: Phước Lộc, Hà Lâm, Đạ P'loa, Đoàn Kết (trung tâm tiểu vùng là thị trấn Đạ M'ri) với tổng diện tích khoảng 38.109 ha.
 
Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đạ Huoai cũng xác định các chương trình, dự án ưu tiên. Trong đó, chiến lược chương trình phát triển gồm chương trình phát triển đô thị Madaguôi và chỉnh trang đô thị trên địa bàn huyện; chương trình phát triển nông thôn và các trung tâm dịch vụ hỗ trợ sản xuất cấp huyện; chương trình phát triển khung giao thông cấp vùng, nội vùng; chương trình cao nâng chất lượng sống, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 
 
Các dự án ưu tiên đầu tư trong giai đoạn đến năm 2025, tập trung đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội vùng đồng bộ gắn kết hạ tầng kỹ thuật cấp vùng tỉnh; đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật thị trấn Madaguôi và thị trấn Đạ M'ri. Giai đoạn đến năm 2035, đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thị trấn Đạ M'ri, xã Đạ Oai thành trung tâm tiểu vùng II và III của huyện.  Giai đoạn đến năm 2050, tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện hệ thống đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội gắn kết đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và cấp khu vực trên địa bàn huyện.  
 
Về nguồn thực thi các dự án ưu tiên đầu tư gồm nguồn vốn đầu tư từ ngân sách;  các nguồn viện trợ, đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước; thông qua cơ chế, chính sách thu hút đầu tư dự án; đẩy mạnh xã hội hóa trong các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa - thể thao…; khai thác hiệu quả quỹ đất, tài sản công, tài nguyên của địa phương và các nguồn khác nhau để tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng theo quy định.   
 
ĐÔNG ANH
,