Bàn Thạch hang Rái Vườn Quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận. Ảnh: Võ Trang
05:45 | 25/11/2021
Bàn Thạch hang Rái Vườn Quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận. Ảnh: Võ Trang
.