Bình minh ở Túy Sơn, Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang
05:52 | 12/05/2022
Bình minh ở Túy Sơn, Đà Lạt. Ảnh: Võ Trang
.