Thu hoạch kén tằm. Ảnh: Nguyễn Văn Thương
07:45 | 14/11/2019
Thu hoạch kén tằm. Ảnh: Nguyễn Văn Thương
.