Nhà thờ Đa Thọ trong sương sớm. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
05:49 | 02/04/2020
Nhà thờ Đa Thọ trong sương sớm. Ảnh: Nguyễn Nghĩa
.