Tòa soạn - Bạn đọc
Bảo tồn trang phục truyền thống dân tộc K’Ho ở Lạc Dương
Bảo tồn trang phục truyền thống dân tộc K’Ho ở Lạc Dương
Thực hiện Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiến hành kiểm kê trang phục truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Lạc Dương nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu...
Xem thêm