2.178 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

Cập nhật lúc 06:21, Thứ Hai, 09/03/2020 (GMT+7)
Năm qua, hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh, toàn tỉnh đã có 2.178 sáng kiến được công nhận; trong đó 137 sáng kiến của các sở, ngành, 2.041 sáng kiến của các huyện, thành; 1.336 sáng kiến được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 106 sáng kiến công nhận chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. 
 
Nhiều sáng kiến, giải pháp đã và đang được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả thiết thực đối với sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Cụ thể như giải pháp “Đẩy nhanh tiến độ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 tại UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh”, giải pháp “Tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm”, “Ứng dụng KHCN trong chăn nuôi bò thịt chất lượng cao”, “Xây dựng hội trường thôn xanh - sạch - đẹp”, “Xây dựng mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường”, “Phát triển du lịch huyện Đức Trọng theo hướng bền vững nhằm tạo sản phẩm du lịch đặc trưng”... Riêng các doanh nghiệp trong tỉnh đã có 614 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi 2,34 tỷ đồng, góp phần tiết kiệm chi phí vận hành, nâng cao năng suất, chất lượng, giảm công lao động, giảm thời gian sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm.
 
Việc đẩy mạnh các hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên mọi lĩnh vực đã tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong tỉnh vươn lên làm chủ khoa học - công nghệ, đổi mới tư duy để tạo ra giá trị gia tăng, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa. 
 
QUỲNH UYỂN
,