Đức Trọng: Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh để phát triển bền vững
Cập nhật lúc 08:36, Thứ Hai, 24/10/2016 (GMT+7)
Nhận thức được vai trò, vị trí của hệ thống chính trị cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, 10 năm qua (2006-2016), Huyện ủy Đức Trọng đã quyết liệt, sáng tạo trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU ngày 12/10/2006 của Tỉnh ủy (khóa VIII) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”. 
 
Ông Phạm Thanh Quan - TUV, Bí thư Huyện ủy Đức Trọng tóm tắt những kết quả đạt được trong việc thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU trên địa bàn huyện Đức Trọng như sau: “Vai trò lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của cấp ủy các TCCS đảng ở các xã, thị trấn được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở cũng theo đó được phát huy. Mặt trận, các tổ chức đoàn thể phát huy được vai trò, vị trí trong hệ thống chính trị. Mối quan hệ Đảng - chính quyền - mặt trận, đoàn thể được tăng cường và giữ vững. Hệ thống chính trị ở cơ sở thôn, tổ dân phố được quan tâm xây dựng, củng cố và có sự chuyển biến tích cực. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nhiệm vụ chính trị tại địa phương…”.
 
Qua 10 năm thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU, BTV Huyện ủy đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm quý, tạo tiền đề để tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tổ chức thực hiện có hiệu quả những chủ trương, nghị quyết quan trọng của Đảng, Nhà nước có liên quan đến sự phát triển KT-XH tại địa phương. 
Trên cơ sở những kết quả đạt được và sự phân tích nguyên nhân của một số mặt còn hạn chế, BTV Huyện ủy Đức Trọng rút ra được những bài học kinh nghiệm quý trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết 08/NQ-TU của Tỉnh ủy, đó là: Phải có nhận thức đúng đắn, đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 08/NQ-TU; Kế hoạch 18/KH-HU của Huyện ủy trong các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể từ huyện đến cơ sở để có sự tập trung triển khai thực hiện. Đồng thời, đề cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng từ khâu quán triệt, nghiên cứu, đến vận dụng, đề ra nghị quyết, chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện cụ thể, phù hợp thực tiễn của từng xã, thị trấn, đảm bảo tính khả thi cao. Phát huy tính chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo của các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn trong chấp hành Nghị quyết của cấp ủy và có chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, phù hợp dặc điểm tình hình của tổ chức mình để triển khai thực hiện đạt kết quả. 
 
Đặc biệt, phải có sự phối, kết hợp tốt giữa chính quyền, mặt trận, các đoàn thể các cấp, đoàn thể cấp trên với cơ sở, các ban xây dựng Đảng của huyện với cấp ủy các xã, thị trấn. Việc nghiên cứu, vận dụng, đề ra các chỉ tiêu phấn đấu phải xuất phát từ hoàn cảnh, điều kiện, khả năng thực tế, không chạy theo thành tích của từng cơ sở và của huyện. Phải có sự gắn bó chặt chẽ quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương với nhiệm vụ củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở và thực lực cách mạng ở cơ sở.
 
Từ những bài học kinh nghiệm rút ra được trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU của Tỉnh ủy, ông Phạm Thanh Quan cho rằng: Đó là bài học quý báu để huyện Đức Trọng tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống chính trị cơ sở lộ trình đến năm 2020 thành công, với những chỉ tiêu cụ thể sau: 100% thôn, tổ dân phố có chi bộ; 80% chi bộ thôn, tổ dân phố có ban chi ủy; 75% chi bộ trực thuộc đạt TSVM; 100% Đảng bộ xã, thị trấn đạt TSVM, không có TCCS đảng yếu kém; 100% tổ chức chính quyền xã, thị trấn đạt TSVM, không có tổ chức chính quyền yếu kém; 100% cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, 85% trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố là đảng viên… 
 
Đây vừa là cơ sở, mục tiêu để huyện Đức Trọng phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH hàng năm, vừa là yếu tố quan trọng giúp Đức Trọng sớm trở thành thị xã trong tương lai, như đề án đã được xây dựng, phê duyệt, trình Chính phủ.
 
Hoàng Kiến Giang
,
.