CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ LÂM ĐỒNG (NHIỆM KỲ 2020 -2025)

Mô hình nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, giảng viên, sinh viên qua việc đọc báo Đảng

Cập nhật lúc 06:06, Thứ Hai, 23/03/2020 (GMT+7)
Từ năm 2016 cho đến nay, Đảng bộ Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Lâm Đồng duy trì mô hình “Nâng cao nhận thức chính trị cho đảng viên, cán bộ, viên chức thông qua việc đọc báo Đảng hàng tuần có phần liên hệ thực tế”.
 
Mô hình đọc báo Đảng có liên hệ thực tế trong buổi chào cờ đầu tuần của Trường CĐYT Lâm Đồng
Mô hình đọc báo Đảng có liên hệ thực tế trong buổi chào cờ đầu tuần của Trường CĐYT Lâm Đồng
 
Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị số 10/CT-TW của Ban Bí thư về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, Kế hoạch số 14-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 383-CV/ĐUK của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng về nâng cao chất lượng TCCS đảng và đảng viên giai đoạn 2016 - 2020, Đảng bộ Trường CĐYT Lâm Đồng xây dựng kế hoạch tổ chức sinh hoạt đọc báo, tạp chí của Đảng từ năm 2016 đến nay.
 
Qua tổ chức sinh hoạt đọc báo, tạp chí Đảng hàng tuần, Đảng bộ Trường CĐYT Lâm Đồng đã chú trọng tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng, thực hiện nghiêm túc việc đọc báo, tạp chí của Đảng. Đồng thời quan tâm đổi mới hình thức nhằm nâng cao hiệu quả việc đọc báo, tạp chí của Đảng, góp phần nâng cao năng lực chính trị cho đảng viên và cán bộ, viên chức trong nhà trường.
 
Từ tháng 12 năm 2016, việc tổ chức đọc báo, tạp chí của Đảng tại Đảng bộ Trường CĐYT Lâm Đồng được thực hiện với hình thức mới: đọc báo scan và gửi qua hệ thống thư điện tử. Đối tượng đọc và trả lời bài báo là tất cả đảng viên thuộc Đảng bộ Trường CĐYT Lâm Đồng. Đối tượng theo dõi, lắng nghe là cán bộ, viên chức và học sinh, sinh viên nhà trường.
 
Việc triển khai đọc báo, tạp chí của Đảng tại Đảng bộ Trường CĐYT Lâm Đồng được thực hiện theo các bước sau: Bước 1 chọn bài báo, vào mỗi đầu tuần (thứ Hai đến thứ Ba), đồng chí Đảng ủy viên được phụ trách đọc báo Đảng chọn bài báo, chủ đề trên Tạp chí Cộng sản và các tạp chí khác của Đảng, sau đó tham vấn đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy về nội dung bài báo, chủ đề để thống nhất chọn bài sẽ tổ chức đọc trong tuần. Bước 2 gửi bài báo đến đảng viên: Đồng chí Đảng ủy viên phụ trách đọc báo Đảng của tuần scan bài báo và gửi qua email cho tất cả đảng viên của Đảng bộ, đặt câu hỏi có phần liên hệ thực tiễn. Bước 3 đảng viên đọc báo, trả lời câu hỏi: Các đồng chí đảng viên đọc và gửi bài phản hồi qua email cho đồng chí Bí thư Đảng ủy, đồng chí Phó Bí thư, đồng chí Đảng ủy viên phụ trách đọc báo Đảng và Bí thư Chi bộ trước 16h30 thứ Sáu của tuần. Bước 4 tóm tắt nội dung trả lời: Đồng chí Bí thư Đảng ủy hoặc Phó Bí thư đọc tất cả các bài phản hồi của các đồng chí đảng viên, và tóm tắt phần trả lời cho câu hỏi. Bước 5 mời trả lời: Trong buổi chào cờ sáng thứ Hai đầu tuần, sau phần sinh hoạt chính trị đầu tuần, đồng chí Bí thư hoặc Phó Bí thư Đảng ủy mời ngẫu nhiên đảng viên lên tóm tắt phần trả lời cho câu hỏi đọc báo Đảng tuần qua cho toàn thể đảng viên, CBCCVC và sinh viên toàn trường.
 
Kết quả kể từ khi triển khai đọc báo Đảng thông qua việc scan bài và gửi qua địa chỉ email, đến nay có khoảng 1.400 bài phản hồi đọc báo Đảng của đảng viên được gửi đến Đảng ủy nhà trường. Thông qua hình thức đọc này, đã góp phần giảm thời gian tập trung cho việc đọc báo, tạp chí của Đảng (đảng viên có thể đọc báo và trả lời câu hỏi bất kỳ thời gian nào).Việc gửi nội dung bài báo scan thông qua thư điện tử, đảng viên phải đọc kỹ nội dung để tìm câu trả lời và tóm tắt cô đọng, súc tích nhất, dễ nhớ, dễ phổ biến, tuyên truyền về nội dung của bài báo...
 
Công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước được Đảng bộ thường xuyên quan tâm thực hiện đến toàn thể đảng viên và CBCCVC trong toàn trường. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ từng bước nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức khoa học, kỹ thuật. Các nội dung truyền tải từ Tạp chí Cộng sản, từ báo Đảng được thường xuyên cập nhật mới theo từng giai đoạn, đây là công cụ của Đảng trong công tác tư tưởng, nhằm đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, tệ nạn xã hội, phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái, âm mưu chống phá của các thế lực phản động, thù địch; động viên và cổ vũ phong trào thi đua yêu nước; xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, đây cũng là công cụ hiệu quả để toàn thể cán bộ, đảng viên, CBCCVC và sinh viên toàn trường tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và triển khai thực hiện tốt các giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết số 04-NQ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
 
AN NHIÊN
,