Đạ Huoai: Nhiều nỗ lực trong cải cách hành chính

Cập nhật lúc 05:29, Thứ Tư, 17/06/2020 (GMT+7)
Với những nỗ lực liên tục, Đạ Huoai đã vươn nhanh trong bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh hằng năm. Từ đứng thứ 3 trong 12 huyện, thành của tỉnh năm 2018, Đạ Huoai đã vươn lên đứng nhì trong năm 2019 vừa qua.
 
 Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa huyện Đạ Huoai
Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa huyện Đạ Huoai
 
Tăng cường giải quyết hồ sơ 
 
Một trong những công tác trọng tâm trong CCHC mà Đạ Huoai nỗ lực làm tốt lâu nay là giải quyết hồ sơ. 
 
Tính trong năm 2019, cấp huyện đã giải quyết 1.731 hồ sơ trong tổng số 2.061 hồ sơ tiếp nhận, đạt trên 95%; hồ sơ còn lại trong thời hạn giải quyết 96 hồ sơ và số quá hạn chỉ có 3 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 0,2%. Điều đáng nói số hồ sơ quá hạn này chỉ chậm trên một cửa điện tử còn trong thực tế đều được giải quyết không bị chậm.
 
Với cấp xã, các xã, thị trấn trong huyện đã giải quyết 6.684 hồ sơ trong tổng số 6.698 hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ lệ 99,79%; 14 hồ sơ đang còn hạn giải quyết và lượng hồ sơ quá hạn cấp xã là 51, tuy nhiên cũng giống như trên, toàn bộ do chậm trên một cửa điện tử còn trong thực tế không chậm.
 
Huyện trong năm qua cũng tiếp nhận 546 hồ sơ liên thông, đã giải quyết 523 hồ sơ, đạt tỷ lệ 95,79%; có 23 hồ sơ còn trong hạn giải quyết, không có hồ sơ trễ hạn.
 
Đạ Huoai lâu nay đã thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã, thị trấn cho tất cả các thủ tục hành chính (TTHC) cấp huyện và cấp xã đã được tỉnh công bố. Đa số hồ sơ được giải quyết đúng hạn và trước hạn, có mở sổ theo dõi và phiếu kiểm soát trên các lĩnh vực thực hiện cơ chế một cửa.
 
Huyện cũng chú ý làm tốt việc công khai hóa các TTHC. Không chỉ đăng tải trên trang thông tin điện tử của huyện, toàn bộ 456 thủ tục (310 thủ tục cấp huyện và 146 thủ tục cấp xã) đều được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa cấp huyện và cấp xã, thị trấn theo đúng qui định, tại vị trí thuận lợi cho tổ chức và người dân dễ dàng tra cứu, tìm hiểu.
 
Huyện thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện quản lý và các xã, thị trấn trực thuộc; chú ý cải tiến, hoàn thiện quy chế làm việc của các cấp trong đó đề cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính. 
 
Cùng đó, Đạ Huoai cũng làm tốt công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của địa phương; nâng cao tinh thần thực thi công vụ. Trong năm 2019, huyện đã cử 96 lượt cán bộ, công chức các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn trong huyện tham dự các lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ do tỉnh tổ chức. 
 
Hiện đại hóa nền hành chính
 
Nhằm xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính, Đạ Huoai lâu nay đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn.
 
Đến nay, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin của huyện đã cơ bản đáp ứng yêu cầu cho các nhiệm vụ CCHC. Toàn bộ cán bộ, công chức cấp huyện có máy tính làm việc và được kết nối mạng toàn cầu; 10/10 xã, thị trấn có mạng nội bộ; toàn bộ xã, thị trấn có hệ thống một cửa điện tử và được trang bị máy tính cơ bản, đáp ứng phục vụ công việc.
 
Huyện duy trì hiệu quả việc xử lý văn bản qua hệ thống Văn phòng điện tử - eOffice; gửi, nhận văn bản giữa các đơn vị bằng hộp thư công vụ. Các xã, thị trấn trong huyện đến nay đã xử lý văn bản đến và đi trên hệ thống eOffice, với tỷ lệ xử lý trên 90% văn bản đến và trên 51% văn bản đi.
 
Huyện trong thời gian qua đã ký kết với Bưu điện tỉnh Lâm Đồng để tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; các xã, thị trấn công khai quy trình tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích tại bộ phận một cửa của xã và các điểm bưu điện văn hóa xã. Trong năm 2019, huyện tiếp nhận 7.875 hồ sơ qua một cửa điện tử; giải quyết 7.577 hồ sơ, đạt tỷ lệ trên 96,2%.
 
Huyện cũng khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức sử dụng hộp thư công vụ để trao đổi, gửi nhận văn bản. Tất cả các cơ quan, đơn vị, phòng, ban thuộc huyện, 10 xã, thị trấn đều đã được cấp chứng thư số để ký văn bản điện tử. Huyện cũng làm tốt việc gửi nhận văn bản qua trục kết nối liên thông của tỉnh.
 
Với hệ thống quản lý chất lượng ISO, Đạ Huoai đến nay đã chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện. Trong năm 2019, huyện đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức 2 lớp tập huấn về ISO cho cán bộ, công chức, viên chức địa phương.
 
Tăng cường kiểm tra công vụ
 
Dù nỗ lực với những kết quả đạt được trong CCHC rất đáng biểu dương, như huyện chỉ ra, vẫn còn những tồn tại hạn chế cần được khắc phục trong thời gian đến.
 
Đó là việc giải quyết hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông một số lĩnh vực của huyện chưa đảm bảo đúng quy trình và thời gian, nhất là trên một cửa điện tử; việc triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 còn thấp, không có hồ sơ phát sinh. Cùng đó, trong năm qua, huyện đã công bố thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích nhưng cũng không phát sinh hồ sơ. Đặc biệt, tỷ lệ hồ sơ giải quyết quá hạn qua một cửa điện tử của huyện còn cao (còn 254 hồ sơ, chiếm 3,3%).
 
Trong năm nay, Đạ Huoai cho biết sẽ rà soát, đưa toàn bộ TTHC cấp huyện và cấp xã, vào quy trình giải quyết theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và đưa lên hệ thống một cửa điện tử để giải quyết hồ sơ nhanh chóng, thuận tiện hơn cho người dân, doanh nghiệp.  
 
Huyện trong đầu năm nay, cũng đã chỉ đạo các đơn vị, xã, thị trấn trong huyện có kế hoạch khắc phục các tiêu chí, tiêu chí thành phần bị thấp điểm trong năm qua để nâng điểm chỉ số CCHC trong năm nay. Bên cạnh vận động người dân sử dụng dịch vụ bưu chính công ích huyện cho biết sẽ nỗ lực nâng tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4.
 
Đặc biệt, trong năm nay, Đạ Huoai sẽ tăng cường kiểm tra công vụ nhằm nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện và cấp xã; gắn CCHC với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tạo điều kiện để Nhân dân thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của cán bộ, công chức và bộ máy hành chính các cấp; kịp thời và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức công vụ khi tiếp xúc với người dân.
 
VIẾT TRỌNG 
,