Cát Tiên đẩy mạnh phong trào thi đua ''Dân vận khéo''

Cập nhật lúc 16:12, Thứ Tư, 14/10/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò quan trọng của công tác dân vận như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công"- Những năm qua, Huyện ủy Cát Tiên đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, tích cực xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và trong xây dựng nông thôn mới.
 
 Mô hình Tổ hợp tác trồng sầu riêng và cây ăn trái của Hội Nông dân xã Đức Phổ
Mô hình Tổ hợp tác trồng sầu riêng và cây ăn trái của Hội Nông dân xã Đức Phổ
Để cụ thể hóa, Ủy ban nhân dân huyện ban hành Quy chế khen thưởng phong trào thi đua “Dân vận khéo”; Ban Dân vận Huyện ủy ban hành hướng dẫn nội dung xây dựng, cách thức tiến hành, tiêu chí đánh giá, thủ tục công nhận mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tạo sự đồng bộ, thống nhất trong tổ chức triển khai thực hiện mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên địa bàn toàn huyện. Hàng năm, Ban Dân vận Huyện ủy phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện huyện, Mặt trận Tổ quốc và cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong huyện, khối dân vận các xã, thị trấn ban hành kế hoạch phối hợp, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện. Phát động trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tích cực tham thực hiện xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của địa phương; đồng thời quan tâm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở các địa phương, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cuộc vận động và phong trào thi đua khác. Với cách làm trên đã giúp các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện phong trào đảm bảo mục đích, yêu cầu, phù hợp với thực tiễn và đạt được những kết quả quan trọng, nhất là trong vận động thực hiện nhiệm vụ chính trị, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. 
 
Đặc biệt, năm 2020 là năm được chọn là “Năm Dân vận khéo” chào mừng Đại hội Đảng các cấp, chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930-15/10/2020), các tổ chức trong hệ thống chính trị của huyện đã bám sát chủ đề “Năm dân vận khéo”, đẩy mạnh phong trào  thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội, chú trọng công tác “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phối hợp thực hiện chuyên mục “Dân vận khéo” trên Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng (phát sóng tháng 5/2020) với nội dung “việc xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong Nhân dân, góp phần giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới”; tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020), biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”.
 
Qua triển khai thực hiện, phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn huyện Cát Tiên đã đi vào nề nếp; nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, của cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân về công tác dân vận, công tác vận động quần chúng và phong trào thi đua “Dân vận khéo” được nâng lên rõ rệt. Các tổ chức, cơ quan, địa phương, đơn vị trong huyện đã kịp thời cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nuớc về công tác Dân vận, chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình phối hợp, đề ra nhiều giải pháp nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng công tác dân vận.Tổ chức triển khai thực hiện các phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức trong hệ thống chính trị; hoạt động luôn hướng về cơ sở, quan tâm chăm lo cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; mở rộng và phát huy dân chủ, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị làm công tác dân vận. 
 
Mô hình góp gạo tình thương của Chi hội phụ nữ Tổ dân phố 9, thị trấn Phước Cát
Mô hình góp gạo tình thương của Chi hội phụ nữ Tổ dân phố 9, thị trấn Phước Cát
 
Trong giai đoạn 2015-2020, các cơ quan, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể trong huyện đã xây dựng 226 mô hình “Dân vận khéo”. Qua kiểm tra, thẩm định, huyện đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng 08 mô hình “Dân vận khéo”  tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới, Ủy ban nhân huyện quyết định công nhận, khen thưởng 143 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực.Đặc biệt, trong chương trình kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930- 15/10/2020) do các cấp tổ chức đã có 04 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2015-2020 được Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng và 16 mô hình được Ủy ban nhân dân huyện khen thưởng. Nhiều mô hình, điển hình với cách làm sáng tạo, hiệu quả đã được nhân rộng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới. 
 
Đến nay, toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 01/07 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; huyện đã cơ bản đạt các tiêu chí và đang tiến hành lập hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,51%; có 58/59 thôn, buôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hoá cấp huyện, đạt 98,30% và 9.282 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hoá, đạt 92,4%.  Kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đạt được nhiều kết quả quan trọng. Qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn dân cư, hệ thống chính trị được kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động góp phần quan trọng vào việc tăng cường đoàn kết, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước triển khai đạt kết quả thiết thực được Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công Đại hội các tổ chức cơ cở Đảng và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Cát Tiên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025 tạo động lực, niềm tin hướng tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
                                                        
TRIỆU THỊ ÁNH MINH
,