Đức Trọng triển khai công tác tín ngưỡng - tôn giáo năm 2021

Cập nhật lúc 14:13, Thứ Tư, 06/01/2021 (GMT+7)
(LĐ online) - Sáng 6/1, Huyện ủy Đức Trọng đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tín ngưỡng- tôn giáo năm 2020. 
 
Trong năm 2020, cấp ủy Đảng, chính quyền huyện Đức Trọng đã quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Các cấp chính quyền đã quan tâm triển khai thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho tín đồ các tôn giáo; quan tâm xem xét, giải quyết thỏa đáng nhu cầu tổ chức sinh hoạt, hoạt động chính đáng của tôn giáo. Từ đó, tạo sự tin tưởng của tôn giáo đối với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, không để phát sinh các vụ việc vi phạm liên quan đến tín ngưỡng tôn giáo. 
 
Các cấp chính quyền tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác tín ngưỡng, tôn giáo; thường xuyên kiểm tra, giám sát xử lý đối với những công trình xây dựng trái pháp luật liên quan tới công tác tín ngưỡng - tôn giáo, không để phát sinh mới các vụ việc liên quan đến tín ngưỡng - tôn giáo trên địa bàn; củ động phối hợp với với mặt trận, đoàn thể chính trị xã hội tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tín ngưỡng - tôn giáo cho chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo, qua đó, phần lớn chức sắc, chức việc, nhà tu hành tín đồ các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức hoạt động và sinh hoạt tôn giao đúng quuy định của pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19, các hoạt động nhân đạo từ thiện, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững chính trị, trật tự an toàn ở địa phương.
 
Trong thời gian tới, huyện Đức Trọng tiếp tục phối hợp tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị ở cơ sở, chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ tôn giáo và Nhân dân trong việc thực hiện công tác tôn giáo trong tình hình mới; tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng liên quan đến tín ngưỡng - tôn giáo. Quan tâm giải quyết các nhu cầu tín ngưỡng - tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, tuyên truyền, vận động chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ các tôn giáo đồng thuận và thực hiện các chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước về tín ngưỡng - tôn giáo.
 
N.MINH
,