Sở Thông tin và Truyền thông thành lập tổ pháp chế

Cập nhật lúc 05:59, Thứ Sáu, 15/10/2021 (GMT+7)
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, Sở đã quyết định thành lập tổ pháp chế trực thuộc Sở. 
 
Ban hành kèm quyết định là 8 thành viên của tổ pháp chế, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm; thực hiện các nhiệm vụ được quy định tại Điều 6 của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế ở cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.
 
Được biết, theo Nghị định 55/2011, 14 Phòng Pháp chế được thành lập ở các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, gồm: Sở Nội vụ; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Giao thông vận tải; Sở Xây dựng; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế.
 
Căn cứ vào nhu cầu công tác pháp chế, Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định việc thành lập Phòng Pháp chế hoặc quyết định việc bố trí công chức pháp chế chuyên trách ở các cơ quan chuyên môn được thành lập theo đặc thù riêng của từng địa phương và ở các cơ quan chuyên môn ngoài các cơ quan chuyên môn trên. Phòng Pháp chế, công chức pháp chế chuyên trách ở các cơ quan chuyên môn chịu sự quản lý, kiểm tra về công tác pháp chế của Sở Tư pháp và chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác pháp chế của Vụ Pháp chế thuộc bộ, cơ quan ngang bộ.
 
DIỄM THƯƠNG
,