Giảm nhiều phòng, ban, đơn vị trực thuộc trong tỉnh

Cập nhật lúc 05:40, Thứ Năm, 20/01/2022 (GMT+7)
Thực hiện hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh Lâm Đồng trong năm 2021 đã ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của một số sở, ban, ngành; qua đó, đã giảm số lượng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc.
 
Cụ thể, tỉnh đã giải thể Ban Quản lý Khu ký túc xá sinh viên thành phố Đà Lạt trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng; thành lập Trung tâm tích hợp dữ liệu và chuyển đổi số tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông và Trung tâm quản lý Cổng thông tin điện tử; sáp nhập Ban Quản lý Khu Công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt vào Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng.
 
Cùng đó, Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi sắp xếp đã giảm được 4 phòng; Sở Thông tin và Truyền thông giảm 1 phòng; Sở Tư pháp giảm 2 phòng; Sở Nội vụ dự kiến giảm Chi cục Văn thư lưu trữ; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dự kiến giảm 2 phòng và giảm Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội. Một số địa phương trong tỉnh trong năm cũng đã tiến hành sáp nhập một số đơn vị trường học.
 
Cùng đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND các huyện, thành phố rà soát, đánh giá lại tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các cơ quan chuyên môn trực thuộc. Dự kiến thời gian đến, một số huyện, thành phố sẽ giảm Phòng Dân tộc và Phòng Y tế, chuyển nhiệm vụ quản lý Nhà nước thuộc 2 phòng này về Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện để quản lý.
 
VIẾT TRỌNG 
,