Ngành Thông tin và Truyền thông phát động phong trào thi đua theo chuyên đề giai đoạn 2021-2025

Cập nhật lúc 05:20, Thứ Hai, 07/06/2021 (GMT+7)
Thực hiện Văn bản số 1942 ngày 31/3/2021 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc phát động các phong trào thi đua theo chuyên đề giai đoạn 2021- 2025, ngành Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng phát động phong trào thi giai đoạn này với 3 phong trào sau.
 
Đó là phong trào thi đua “Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021 - 2025”. Theo đó, ngành sẽ tiếp tục đổi mới, ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu thực hiện khẩu hiệu: Ngành Thông tin và Truyền thông chung sức xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Đồng thời, tập trung xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện các tiêu chí mới về xây dựng nông thôn mới của ngành giai đoạn 2021 - 2025. 
 
Theo đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương phát động phấn đấu tổ chức thực hiện tốt Tiêu chí 8 ngành Thông tin và Truyền thông (xã có điểm phục vụ bưu chính; xã có dịch vụ viễn thông, internet; xã có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các ấp; xã có ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành). 
 
Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền về nông nghiệp, nông dân, nông thôn nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới… 
 
Tương tự, phong trào “Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. 
 
Đối tượng thi đua gồm các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Nội dung thi đua: Tăng cường khai thác và sử dụng có hiệu quả các ứng dụng CNTT đã được đầu tư như: Trục kết nối liên thông văn bản điện tử, hệ thống một cửa và dịch vụ công trực tuyến; hệ thống thư điện tử công vụ; hệ thống phần mềm Quản lý văn bản và điều hành; Trang thông tin điện tử; các ứng dụng, cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Tiếp tục quan tâm triển khai ứng dụng CNTT đến cấp xã... 
 
Khuyến khích các cá nhân, đơn vị tích cực tham gia ứng dụng CNTT trong công việc hành chính hàng ngày, cũng như giao tiếp trao đổi thông tin, văn bản điện tử; phát huy hiệu quả các phần mềm và ứng dụng đã triển khai, thực hiện tốt chủ đề thi đua... Đồng thời, tăng cường ứng dụng chữ ký số, sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc giữa các cá nhân, tổ chức trong cơ quan nhà nước; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin kết hợp xã hội hóa trong giải quyết các TTHC. 
 
Cuối cùng là phong trào thi đua “Cán bộ công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục thi đua thực hiện văn hóa công sở”. Điểm nhấn của phong trào này nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao ý thức, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Qua đó, tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Thông tin và Truyền thông gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác. Bảo đảm tính liên tục, hiệu quả hoạt động, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, vì Nhân dân phục vụ… 
 
D.THƯƠNG
,