Phối hợp hoạt động giữa Hội Nông dân và Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025

Nâng cao đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Cập nhật lúc 16:52, Thứ Năm, 02/06/2022 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều ngày 2/6, Hội Nông dân và Ban dân tộc tỉnh Lâm Đồng đã bàn Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị với mục tiêu góp phần phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, thực hiện giảm nghèo bền vững, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, giữ vững an ninh chính trị trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.  
 
Hội Nông dân và Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng kí kết Chương trình phối hợp hoạt động
Hội Nông dân và Ban Dân tộc tỉnh Lâm Đồng kí kết Chương trình phối hợp hoạt động
 
Theo đó, hai đơn vị xác định tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung, chính sách dân tộc nói riêng theo nguyên tắc: bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau, hướng tới mục tiêu xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  Hướng dẫn, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội ở vùng đồng bào dân tộc phù hợp với điều kiện thực tế và đặc điểm của từng vùng, từng dân tộc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về công tác dân tộc, đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Hội là người đồng bào các dân tộc, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Hội Nông dân tham mưu UBND tỉnh chính sách hỗ trợ nông dân vùng dân tộc thiểu số, đặc biệt là trong thực hiện hỗ trợ phát triển nông nghiệp gắn với mô hình Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp tại 10 xã đặc biệt khó khăn; triển khai kế hoạch xây dựng mô hình giảm nghèo bền vững gắn với xây dựng mô hình liên kết hộ, tổ hợp tác vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Hai bên phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng cho hội viên nông dân các dân tộc thiểu số tham gia xây dựng Chi hội Nông dân nghề nghiệp, Tổ hội Nông dân nghề nghiệp, mô hình liên kết hộ, tổ hợp tác, xây dựng chuyên đề công tác đào tạo tập huấn nâng cao năng lực cho các xã khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn, phát huy người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số… 
 
Hai bên xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân các dân tộc thiểu số tham gia xây dựng nông thôn mới, vận động Nhân dân các dân tộc thiểu số xóa bỏ các phong tục tập quán lạc hậu, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp, ý thức tự lực vươn lên, tuân thủ pháp luật, đóng góp xây dựng địa phương. Hội Nông dân phối hợp với Ban Dân tộc và các ngành liên quan tuyên truyền mục đích, yêu cầu, nội dung các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 tới hội viên nông dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, để hội viên hưởng ứng, tham gia tích cực, có hiệu quả trong việc thực hiện Chương trình với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”. Xây dựng, tôn vinh gương hội viên nông dân tiêu biểu điển hình có sức lan tỏa để nhân rộng. Các nội dung hoạt động đảm bảo cụ thể, phù hợp với tình hình của đơn vị, địa phương, không sáo rỗng và sẽ được sơ kết, rút kinh nghiệm theo từng giai đoạn.
 
DIỆP QUỲNH
,