ĐẢNG BỘ CÔNG AN HUYỆN LẠC DƯƠNG
Chú trọng công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới
Cập nhật lúc 08:04, Thứ Ba, 28/02/2017 (GMT+7)
Công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức cơ sở đảng nhằm bổ sung đội ngũ cán bộ, đảng viên có chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần tạo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Nhận thức rõ điều đó, thời gian qua, Đảng bộ Công an huyện Lạc Dương luôn chú trọng, quan tâm tới công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới. 
 
Đảng bộ Công an huyện Lạc Dương hiện có 64 đảng viên với 5 chi bộ trực thuộc. Trong năm 2016, Đảng bộ phát triển được 5 đảng viên mới. Trong 5 năm liền, Đảng bộ được công nhận “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu”, 8 đảng viên được khen thưởng vì “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Năm 2016, Đảng bộ được công nhận là “Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.
Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ Công an huyện Lạc Dương đã nghiêm túc quán triệt và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của ngành; tổ chức kiện toàn cấp ủy các cấp gắn với xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và công tác tổ chức. Đồng thời, tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ” với chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”; Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”…  Từ đó, tạo nhiều chuyển biến tích cực, rõ nét trong công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng và công tác tổ chức cán bộ, góp phần quan trọng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.
 
Hằng năm, Đảng bộ Công an huyện Lạc Dương xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới, phân công đảng viên phụ trách, chú trọng khâu tạo nguồn, bồi dưỡng kết nạp, giao nhiệm vụ để rèn luyện, thử thách, quan tâm đến đối tượng là cán bộ trẻ có năng lực, cán bộ nữ và cán bộ là người dân tộc thiểu số. Triển khai các kế hoạch nâng cao chất lượng và chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới giai đoạn 2016 - 2020 theo Nghị quyết số 03-NQ/HU của Huyện ủy Lạc Dương. Lựa chọn, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú cử đi học lớp nhận thức về Đảng, phát triển đảng viên mới... Căn cứ vào tình hình thực tế của địa bàn, Đảng bộ Công an huyện Lạc Dương đã tổ chức phổ biến, quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng cấp trên và các nghị quyết, kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng nói chung, về nhiệm vụ phát triển đảng viên mới nói riêng đến tận cán bộ, đảng viên trong các chi bộ trực thuộc. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển đảng viên mới trong lực lượng Công an nhân dân, nhất là làm cho cán bộ, đảng viên nhận thức rõ hơn về phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn, điều kiện để được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Tại các Chi bộ, công tác đánh giá, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch tạo nguồn kết nạp Đảng, tổ chức tuyên truyền giáo dục về Đảng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc và có chất lượng. 
 
Bằng cách làm bài bản, thận trọng, công tác phát triển đảng viên mới ở Đảng bộ Công an huyện Lạc Dương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Nhờ làm tốt công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp Đảng, thời gian qua, công tác kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Công an huyện Lạc Dương đã có sự chuyển biến tích cực. Hiện nay, toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong lực lượng Công an huyện Lạc Dương nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, nắm vững các quan điểm về nhiệm vụ củng cố, xây dựng, chỉnh đốn nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
 
ÐỨC TÚ
,
.