ÐƯA NGHỊ QUYẾT VÀO CUỘC SỐNG
Chuyển biến từ thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 ở một Ðảng bộ cơ sở
Cập nhật lúc 07:58, Thứ Tư, 30/08/2017 (GMT+7)
Xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW về “Ðẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng, nên sau khi có Nghị quyết, Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ðảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, Ðảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy và các chi bộ trực thuộc đã nghiêm túc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện, cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình. 
 
Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy là đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh với 7 chi bộ, 58 đảng viên, gần 108 cán bộ công chức, người lao động. Thời gian qua, toàn thể đảng viên, CBCC, viên chức và người lao động được quán triệt, nghiên cứu, học tập những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Thông qua học tập, nghiên cứu, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ đã nhận thức sâu sắc những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để phòng tránh; đồng thời cũng nắm bắt được những giá trị to lớn, nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để vận dụng trong thực tiễn công tác, lao động, sinh hoạt hàng ngày. Đảng ủy và các chi bộ đã chủ động, kịp thời triển khai cho toàn thể đảng viên viết cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đăng ký nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong 6 tháng đầu năm 2017, các chi bộ và Đảng ủy đã nhận xét, đánh giá kết quả cam kết và đăng ký của từng đảng viên; kịp thời nhắc nhở, uốn nắn những đảng viên thực hiện chưa nghiêm túc. 
 
Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được Đảng ủy và các chi bộ thực hiện gắn với kiểm điểm cuối năm 2016 và trong các buổi sinh hoạt định kỳ của đảng bộ, chi bộ, các đoàn thể; trong đó, tập trung phân tích, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm; liên hệ xem xét, nhận diện những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đảng bộ, cơ quan để có giải pháp ngăn ngừa; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế sau khi kiểm điểm.
 
Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, CCVC, người lao động của Văn phòng Tỉnh ủy. Tính tự giác, gương mẫu, ý thức trách nhiệm của đảng viên, CBCC từng bước được nâng lên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công tác xây dựng Đảng, công tác đảng viên được Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy quan tâm; chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề được chú trọng; thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, quy hoạch Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng Đề án vị trí việc làm của Văn phòng Tỉnh ủy… Công tác kiểm tra, giám sát, nhất là kiểm tra đảng viên thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị 05 được Đảng ủy triển khai thực hiện theo kế hoạch, đảm bảo nội dung, quy trình, chất lượng. 
 
Ðánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên cuối năm 2016, 7/7 chi bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh, 100% đảng viên đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ, 11 đảng viên đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Ðảng bộ cơ sở Văn phòng Tỉnh ủy là Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.
 
Đồng chí Phạm Thị Lệ Dung - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy cũng thẳng thắn nhìn nhận, bên cạnh những kết quả đạt được thì vẫn còn những hạn chế, tồn tại trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 như: Nội dung đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số đảng viên còn chung chung, chưa đăng ký nội dung cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như vị trí, vai trò, trách nhiệm của từng đồng chí. Xây dựng và nhân rộng điển hình còn lúng túng trong phương pháp, cách làm. Trong công tác xây dựng Đảng còn một số hạn chế như: chất lượng sinh hoạt một số ít chi bộ, nhất là sinh hoạt chuyên đề chưa cao; một số chi bộ chưa đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 trong kế hoạch kiểm tra, giám sát….
 
Để thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy đã xác định cụ thể nhiệm vụ tập trung khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm theo kết quả kiểm điểm Nghị quyết Trung ương 4 trong năm 2016 và những năm tiếp theo; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đảng viên, nâng cao tính gương mẫu, tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong thực thi nhiệm vụ. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của các chi bộ, cơ quan, đơn vị. Lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác để soi rọi suy nghĩ và hành động cá nhân. Nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Chú trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các chi bộ, đội ngũ CBCC, người lao động. Đưa nội dung kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị số 05 vào kế hoạch kiểm tra, giám sát hàng năm; tăng cường kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ được giao, chấp hành kỷ luật, kỷ cương, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên... 
 
Với việc xác định những nhiệm vụ cụ thể nêu trên sẽ là giải pháp quan trọng để Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy và các chi bộ trực thuộc triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong năm 2017 và những năm tiếp theo.
 
ÐỨC HẠNH
,
.