ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH:
Xây dựng đội ngũ cán bộ "vừa hồng vừa chuyên"
Cập nhật lúc 08:12, Thứ Tư, 04/10/2017 (GMT+7)
“Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Ðảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Ðảng”. Ðại hội toàn quốc lần thứ VIII của Ðảng đã khẳng định phải “Sớm xây dựng chiến lược cán bộ của thời kỳ mới”. Bởi vậy Ban Chấp hành Trung ương Ðảng khóa VIII đã ban hành Nghị quyết số 03-NQ/TW về “chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” (NQ TW3).  Nhiều năm qua, Ðảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã tập trung thực hiện NQ TW3 nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, đáp ứng nhu cầu của địa phương, đất nước.
 
Lãnh đạo tỉnh tham gia trồng cây xanh và cây phân tán tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng. Ảnh: H.Mi
Lãnh đạo tỉnh tham gia trồng cây xanh và cây phân tán tại Bệnh viện Nhi Lâm Đồng. Ảnh: H.Mi

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh là Đảng bộ cấp trên của các tổ chức cơ sở đảng, chủ yếu là các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh. Trong đó có nhiều cá nhân là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của tỉnh. Bởi vậy, ngay sau khi có NQ TW3 cũng như các kết luận của Tỉnh ủy về chiến lược cán bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện đến toàn bộ các tổ chức cơ sở đảng và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Theo đó, Đảng ủy Khối đã cụ thể hóa và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong công tác cán bộ và nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị. Việc phân công, phân cấp quản lý, tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán bộ được quan tâm thực hiện để bảo đảm sự phát triển và chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ cũng như thu hút và phát huy năng lực đội ngũ cán bộ, công chức.
 
Bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - Phó Bí thư Đảng ủy Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt cho biết: Việc triển khai thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác cán bộ theo tinh thần NQ TW3 được Ban Chấp hành Đảng bộ và Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện rất nghiêm túc. Việc phân công, phân cấp quản lý, tuyển dụng, bố trí và sử dụng cán bộ tại trường luôn tuân thủ đúng các quy định của Đảng, Nhà nước và cơ quan quản lý cấp trên. Đảm bảo thực hiện cơ cấu 3 độ tuổi, tỷ lệ, cơ cấu cán bộ trẻ, cán bộ nữ.
 
Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 03, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã lãnh đạo, thực hiện theo đúng phân cấp quản lý cán bộ, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, ổn định, có tính kế thừa. Cán bộ, công chức được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại có đủ tiêu chuẩn, thực hiện đúng quy trình, quy định, công khai, minh bạch, dân chủ. Chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức trong Đảng bộ Khối cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Trong thực hiện NQ TW3, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh xác định, việc đánh giá cán bộ đến nay vẫn là khâu khó, cần phải  đổi mới mạnh mẽ, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Bà Hồ Thu Nguyệt - Bí thư Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho rằng: Cần xây dựng quy chế làm việc của chi bộ, cụ thể hóa các nội dung phân tích chất lượng đảng viên phục vụ cho công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ. Chi bộ cần chỉ đạo các tổ chức đoàn thể xây dựng quy chế làm việc, thực hiện tốt các mối quan hệ công tác, trong đó có sự phối hợp đánh giá, nhận xét cán bộ. Xây dựng  kế hoạch rà soát quy hoạch cán bộ từng giai đoạn...
 
Từ kết quả đánh giá tổng thể về đội ngũ cán bộ của Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh cho thấy: Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đa số có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn hiện nay. Việc thực hiện chủ trương bí thư cấp ủy đồng thời là người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã cho kết quả cao, thống nhất triển khai thực hiện được đồng bộ vừa nhiệm vụ chính trị, tư tưởng, công tác xây dựng đổi mới của cấy ủy Đảng, vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 
 
Mặc dù chưa có các vụ việc liên quan tới công tác cán bộ xảy ra trong Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện NQ TW3, Đảng ủy Khối vẫn thẳng thắn nhìn nhận: Công tác cán bộ nói chung và từng khâu của công tác cán bộ nói riêng còn một số hạn chế: đó là quy hoạch cán bộ chưa thực sự gắn với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ; Cơ chế quản lý, giám sát và chế độ chính sách đối với cán bộ luân chuyển chưa được quy định cụ thể, dẫn đến việc đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ sau luân chuyển ở một vài tổ chức cơ sở đảng có trường hợp còn bất cập, thiếu chính xác...
 
Thực hiện chủ trương lấy việc phát huy nguồn lực con người là yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững, Đảng ủy Khối đã yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc cần đổi mới tư duy, nhận thức về công tác đánh giá cán bộ, xem công tác đánh giá cán bộ, công chức là tiền đề, có ý nghĩa quan trọng để thực hiện việc phát hiện, bồi dưỡng, bổ nhiệm; tạo điều kiện cho cán bộ phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm và phấn đấu rèn luyện toàn diện hơn. Đánh giá cán bộ phải xem vị trí công tác của từng công chức có phù hợp với sở trường công việc cụ thể hay không, để đánh giá được khách quan, đúng thực chất. Từ đó, xác định được nguyên nhân chủ quan, khách quan để có hướng bố trí, phân công công việc phù hợp, phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ. Tiếp tục tăng cường giáo dục nâng cao chất lượng cán bộ. Các tổ chức cơ sở đảng có giải pháp cụ thể lãnh đạo công tác cải cách hành chính của cơ quan, đơn vị nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cần tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả.
 
HOÀNG MI
,
.