Bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Cập nhật lúc 19:46, Thứ Sáu, 20/11/2020 (GMT+7)
(LĐ online) - Chiều 20/11, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đạ Tẻh đã bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới khoá II năm 2020. Lớp học này diễn ra từ ngày 16 đến ngày 20/11.
 
Trao chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học
Trao chứng nhận cho các học viên hoàn thành khóa học
 
Tham gia lớp học có 31 đảng viên mới đến từ các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Đạ Tẻh. 
 
Tham dự lớp học, các học viên được trang bị 10 nội dung cơ bản theo chương trình của Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chi nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên XHCN ở Việt Nam; phấn đấu,  rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam; xây dựng Đảng về đạo đức. 
 
Kết thúc khóa học, các đảng viên trẻ đã viết bài thu hoạch và được trao chứng nhận với 17 học viên đạt loại giỏi, 13 học viên đạt loại khá và 1 học viên đạt loại trung bình.
 
Lớp học đã giúp những đảng viên mới nắm được những kiến thức căn bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao vai trò lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng; nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên mới xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 
 
ĐÔNG ANH
,