Bài học kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Cập nhật lúc 06:09, Thứ Tư, 13/01/2021 (GMT+7)
Trong những năm qua, với tinh thần trách nhiệm cao, các cấp ủy đảng trên địa bàn toàn tỉnh đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các cấp, các ngành đã thể hiện sự năng động, sáng tạo, đẩy mạnh học tập và làm theo Bác bằng những cách làm hay, mô hình, hoạt động thiết thực, hiệu quả. Với phương châm: “Nói đi đôi với làm”, “nói ít, làm nhiều”, việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi sâu vào đời sống xã hội, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng. 
 
Sau gần 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn tỉnh, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện trong thời gian tới. 
 
Thứ nhất, nơi nào cấp ủy, người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, gương mẫu, đi đầu, nêu gương trong học tập và làm theo Bác, đổi mới hình thức triển khai học tập, thực hiện thì nơi đó đạt kết quả tích cực và đi vào thực chất.
 
Để đạt kết quả thiết thực trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trực tiếp ban hành trên 10 văn bản để triển khai việc thực hiện đạt hiệu quả; đồng thời chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cụ thể cách làm cho cơ sở để đảm bảo Chỉ thị 05-CT/TW ngày càng đi sâu vào đời sống của mỗi cơ quan, đơn vị và của mỗi người… Theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, các ngành, địa phương, đơn vị đã có nhiều cố gắng, nỗ lực tìm tòi các cách làm phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị mình, nhờ đó, kết quả thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực, tạo sức lan tỏa sâu rộng.
 
Thứ hai, tiếp tục đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, trực quan, lưu động, tổ chức hội thi, hội thảo… để nâng cao nhận thức hơn nữa cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; trong đó chú trọng tuyên truyền về những tập thể và cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt làm theo Bác, có tác dụng tích cực, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 
Thời gian qua, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Đáng chú ý, Báo Lâm Đồng, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố và trang thông tin điện tử, bản tin, đặc san của các ban, ngành, đoàn thể… đã xây dựng các chuyên trang, chuyên mục và đăng tải tin, bài về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các địa phương, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ mang lại hiệu quả thiết thực; tiếp tục tổ chức các hội thi, cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo hiệu ứng tích cực trong toàn xã hội.
 
Thứ ba, một trong những yếu tố giúp việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đạt được kết quả và mục tiêu đề ra là các cấp ủy đảng đã làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng, đảng viên trong thực hiện Chỉ thị. Công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc; nội dung kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được đưa vào chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa và hằng năm của cấp ủy. Qua đó, đã tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng, xây dựng sự thống nhất và đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong Nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị.
 
Thứ tư, phát huy vai trò nêu gương, ý thức, trách nhiệm cá nhân của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là người đứng đầu, thực hiện “nói đi đôi với làm”. Đây là yếu tố mang tính quyết định để tạo ra phong trào và đảm bảo sự thành công trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.
 
Trên cơ sở chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong tỉnh đều xây dựng kế hoạch tu dưỡng cá nhân, đề ra các biện pháp khắc phục khuyết điểm và hạn chế thiếu sót, đăng ký cam kết với chi bộ, cơ quan đơn vị về khắc phục, phòng và chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, hằng tháng được đánh giá trong sinh hoạt chi bộ, cơ quan, đoàn thể.
 
Các cấp ủy, chính quyền tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt về đạo đức, lối sống, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, chủ động đối thoại với Nhân dân và cấp dưới, không để xảy ra điểm nóng hoặc những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ... tạo được niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền.
 
Thứ năm, chú trọng công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện các cá nhân, tập thể điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác để tuyên truyền, nhân rộng, tạo sự lan tỏa các cấp, các ngành và xã hội.
 
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định vai trò quan trọng của việc xây dựng, tuyên truyền và nhân rộng điển hình tiên tiến mà Người thường gọi là gương “người tốt, việc tốt” trong phong trào thi đua yêu nước. Bác nhấn mạnh: Lấy gương người tốt, việc tốt hằng ngày để giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng Đảng, xây dựng tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới và cuộc sống mới. Thấm nhuần lời dạy của Người, trong những năm qua, việc xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trên địa bàn tỉnh đã được cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể thực hiện nghiêm túc trên tất cả các khâu, từ phát hiện đến xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Qua đó, đã xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương điển hình trên các lĩnh vực, làm nòng cốt trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước... 
 
Hi vọng, với những kết quả đạt được và những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn, sẽ là cơ sở, nền tảng để trong những năm tiếp theo công tác triển khai học tập và làm theo Bác trên địa bàn toàn tỉnh gặt hái được những kết quả lớn hơn nữa, qua đó góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ.
 
HỒNG VĨNH
,