Quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu không vượt quá 54 người

Cập nhật lúc 05:19, Thứ Ba, 03/08/2021 (GMT+7)
UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có quyết định qui định số lượng cấp phó của người đứng đầu 18 sở và cơ quan ngang sở của tỉnh. 
 
Theo qui định này, có 6 sở có số lượng cấp phó được giao không quá 4 người; 10 sở cấp phó được giao không quá 3 người và có 2 sở, ban số lượng cấp phó được giao không quá 2 người. Tổng số lượng cấp phó của người đứng đầu tại 18 sở, ban, ngành của tỉnh theo qui định không vượt quá 54 người. 
Các sở có số lượng cấp phó được giao không quá 4 là Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch - Đầu tư và Văn phòng UBND tỉnh không quá 4 Phó Chánh Văn phòng.
 
Các sở có số lượng cấp phó được giao không quá 3 gồm: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tư pháp, Sở Công thương, và Thanh tra tỉnh không quá 3 Phó Chánh thanh tra. 
Riêng Sở Khoa học - Công nghệ và Ban Dân tộc tỉnh không quá 2 Phó Giám đốc và Phó Trưởng ban.
 
UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành thuộc tỉnh căn cứ qui định này để thực hiện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý theo đúng quy định. Việc bổ nhiệm cấp phó của từng sở, ngành phải được thực hiện theo trình tự, thủ tục quy định và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh, đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ được giao. 
 
Trong trường hợp đặc biệt do yêu cầu công tác cần bố trí số lượng cấp phó của một số sở, ngành thuộc tỉnh cao hơn số lượng cấp phó đã qui định, Sở Nội vụ chịu trách nhiệm kiểm tra rà soát đề xuất tỉnh xem xét trước khi thực hiện, đảm bảo không vượt quá tổng số lượng 54 cấp phó theo qui định.
 
VIẾT TRỌNG
 
,