ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN TIẾN - ỦY VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG, BÍ THƯ TỈNH ỦY:
Đổi mới, phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội, góp phần đưa Lâm Đồng phát triển nhanh và bền vững
Cập nhật lúc 08:48, Thứ Sáu, 18/08/2017 (GMT+7)
Xuất bản số đầu tiên vào ngày 19/8/1977, đến nay, Báo Lâm Đồng vừa tròn 40 tuổi. Là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, tiếng nói của chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng, 40 năm qua, mọi hoạt động của Báo Lâm Đồng luôn gắn liền với sự phát triển của địa phương, đất nước; nhân sự kiện này, đồng chí Nguyễn Xuân Tiến - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trả lời phỏng vấn Báo Lâm Đồng.
 
PV: Kính thưa Bí thư Tỉnh ủy, nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Báo Lâm Đồng xuất bản số báo đầu tiên (19/8/1977 - 19/8/2017), đồng chí có đánh giá, nhận xét như thế nào về sự phát triển của tờ báo?
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến
BÍ THƯ TỈNH ỦY: Phát huy truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam; 40 năm qua từ khi phát hành số báo đầu tiên đến nay, Báo Lâm Đồng luôn bám sát các quy định của Đảng, Nhà nước và Luật Báo chí, hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, đảm bảo về định hướng chính trị, tư tưởng; luôn thể hiện vai trò là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, đồng thời là cầu nối thông tin giữa Đảng, chính quyền với nhân dân địa phương. Tổ chức bộ máy được củng cố, kiện toàn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng bộ, nhân dân giao phó. Đội ngũ cán bộ, phóng viên không ngừng được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức nghề nghiệp tốt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao. 
 
Trước yêu cầu đổi mới của báo chí Việt Nam, Báo Lâm Đồng đã chú trọng đổi mới nội dung và hình thức để đáp ứng nhu cầu của độc giả; các vấn đề mang tính thời sự trong tỉnh, trong nước được cập nhật và thông tin nhanh đến bạn đọc. Nội dung thông tin tuyên truyền phản ánh đa đạng, nhiều chiều trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; kịp thời tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ và chính quyền địa phương; tuyên truyền, động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Những kết quả mà Báo Lâm Đồng đã đạt được là rất đáng trân trọng, ghi nhận, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương trong 40 năm qua; đó cũng là niềm vinh dự, tự hào của các thế hệ cán bộ, phóng viên, lãnh đạo đã và đang công tác tại Báo Lâm Đồng.
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến thăm, chúc mừng Báo Lâm Đồng nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. Ảnh: V.Báu
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến thăm, chúc mừng Báo Lâm Đồng
nhân Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21/6. Ảnh: V.Báu

PV: Thưa đồng chí, kế thừa và phát huy truyền thống 40 năm, Báo Lâm Đồng cần tập trung những vấn đề gì trong thời gian tới để tiếp tục đổi mới, đóng góp cho sự phát triển của địa phương?
 
BÍ THƯ TỈNH ỦY: Để phát huy truyền thống và những thành tích, kinh nghiệm sau 40 năm xây dựng và trưởng thành, những người làm Báo Lâm Đồng hôm nay phải tiếp tục phấn đấu xây dựng tờ báo ngày càng phát triển nhằm theo kịp xu thế của thời đại, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới đất nước. 
 
Trước hết, phải tập trung củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tin gọn, hiệu quả; xây dựng đề án vị trí việc làm cụ thể để bố trí, sắp xếp nhân lực phù hợp, phát huy được tối đa năng lực, sở trường công tác của đội ngũ cán bộ, phóng viên. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, xây dựng cơ quan Báo Lâm Đồng vững mạnh về mọi mặt. Tiếp tục quan tâm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện triệt để các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, nội bộ đoàn kết thống nhất. Quan tâm công tác đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, cho đội ngũ phóng viên; đặc biệt chú trọng bồi dưỡng và tự tu dưỡng về đạo đức, lối sống, chấp hành tốt 10 quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về báo chí cách mạng Việt Nam, phát huy tính tiền phong gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu. Xây dựng đội ngũ những người làm báo “vừa hồng, vừa chuyên”, xứng đáng là những chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng ở tỉnh nhà.
 
Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả, chất lượng thông tin tuyên truyền. Thông tin trên báo cần nhanh nhạy, kịp thời hơn nữa; có những bài điều tra, phân tích, dự báo tình hình, những bài bình luận sâu sắc về các sự kiện chính trị, kinh tế lớn trong tỉnh, trong nước đáp ứng nhu cầu thông tin và định hướng dư luận xã hội, không sa vào khuynh hướng “thương mại hóa báo chí”. Nội dung thông tin mang tính xây dựng vì lợi ích chung của địa phương, đất nước. Tuyên truyền sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương đến với nhân dân; phản ánh kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của người dân đến với cấp ủy đảng, chính quyền; tăng cường tuyên truyền, biểu dương những tư duy đổi mới, cách làm hay, mô hình có hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, gương điển hình người tốt, việc tốt để nhân rộng, quảng bá hình ảnh tốt đẹp của vùng đất và con người Lâm Đồng. Đổi mới, nâng cấp từ trang thông tin điện tử lên báo điện tử với nội dung đa dạng, phong phú, kịp thời, chính xác; có giao diện hấp dẫn, hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển mới.
 
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến chụp hình với cán bộ, phóng viên, CNV Báo Lâm Đồng. Ảnh: V.Báu
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Tiến chụp hình với cán bộ, phóng viên, CNV Báo Lâm Đồng. Ảnh: V.Báu

Phát huy vai trò của báo chí trong giám sát, phát hiện, đấu tranh, góp phần ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tiêu cực và tệ nạn xã hội; có nhiều bài viết có tính chiến đấu cao, kịp thời và sắc bén, có sức thuyết phục trong việc đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị để bảo vệ vững chắc trận địa tư tưởng của Đảng. Tập trung nhiều hơn cho công tác xây dựng Đảng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 4 khóa XII “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quyết tâm cùng với Đảng bộ, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đã đề ra.
 
Trong suốt 40 năm qua, Báo Lâm Đồng đã song hành cùng quá trình phát triển, đi lên của tỉnh nhà. Tôi tin tưởng rằng, thời gian tới Báo Lâm Đồng sẽ có bước phát triển nhanh hơn, toàn diện hơn nữa; tiếp tục có nhiều đóng góp cùng với Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng vững bước trên con đường hội nhập, phát triển nhanh và bền vững!
 
PV: Xin trân trọng cám ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy!

HỒ LAN (thực hiện)

 

,
.