Đà Lạt: Nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Cập nhật lúc 08:54, Thứ Sáu, 07/04/2017 (GMT+7)
Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và đội ngũ đảng viên là vấn đề cơ bản, mang tính quyết định đối với việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Nhận thức rõ vấn đề này, mới đây, BTV Thành ủy Đà Lạt tiếp tục ban hành Kế hoạch “Nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên giai đoạn 2016 - 2020”; đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy đảng trực thuộc triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao chất lượng TCCSĐ và đội ngũ đảng viên để đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
 
Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch “Nâng cao chất lượng TCCSĐ và đảng viên giai đoạn 2016 - 2020”, BTV Thành ủy xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm là phải tập trung lãnh đạo xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục căn bản những hạn chế, khuyết điểm ở từng TCCSĐ; đồng thời phát huy vai trò hạt nhân của tổ chức đảng trong hệ thống chính trị, từ đó lãnh đạo, giải quyết hiệu quả những vấn đề đặt ra ở cơ sở. Việc nâng cao chất lượng đảng viên, phải trên cơ sở phát huy tính tiền phong gương mẫu để đảng viên thực sự là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, củng cố giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng.
 
Nội dung này đã được BTV Thành ủy triển khai đến tận từng TCCSĐ và đảng viên. Thành ủy Đà Lạt đã xác định các chỉ tiêu cụ thể đối với các TCCS Đảng, trong đó đề cập nhiều tới nội dung thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, gắn với triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cũng như Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Thành ủy về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Từ đó, yêu cầu các TCCSĐ có cách làm linh hoạt phù hợp với đặc thù của từng đơn vị. 
 
Để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu trên, bên cạnh việc thực hiện hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác tổ chức cán bộ, công tác giám sát…, BTV Thành ủy Đà Lạt yêu cầu các TCCSĐ cần đặc biệt chú trọng vào công tác nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tất cả những nhiệm vụ trên cần được gắn với việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng TCCSĐ và đảng viên hàng năm. 
 
Cùng với đó,  BTV Thành ủy Đà Lạt cũng đã xác định những nhiệm vụ cụ thể cần phải tập trung đối với mỗi loại hình TCCSĐ. Cụ thể, đối với TCCSĐ xã, phường cần tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thôn, tổ dân phố, thực hiện nghiêm tự phê bình và phê bình, chất vấn trong các kỳ họp kiểm điểm cấp ủy. Nhân rộng mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch UBND ở xã, phường có đủ điều kiện theo quy định. Phát huy cán bộ là người DTTS và vai trò của già làng, người có uy tín tham gia công tác ở khu dân cư. 
 
Đối với TCCSĐ trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cần tập trung thực hiện cải cách hành chính, nâng cao văn hóa, tinh thần phục vụ nhân dân. Phát huy các phong trào đoàn thể trong các đơn vị sự nghiệp để tạo nguồn và phát triển đảng viên.
 
Đối với các TCCSĐ trong doanh nghiệp cần cải tiến việc ban hành Nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy chi bộ theo hướng bám sát nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Thực hiện tốt chủ trương lãnh đạo doanh nghiệp đồng thời là bí thư cấp ủy. Tạo điều kiện để các quần chúng ưu tú là người trực tiếp lao động sản xuất vào Đảng.
 
Có thể nói, với bất kỳ loại hình TCCSĐ nào, việc nâng cao chất lượng hoạt động của TCCSĐ cũng cần được bắt đầu bằng yếu tố con người. Điều này được thể hiện bằng việc mỗi TCCSĐ phải chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của mình mà khởi đầu từ việc nâng cao hiệu quả hoạt động của chi ủy và bí thư chi bộ. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình, mở rộng dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương cũng như nêu cao trách nhiệm của từng đảng viên. 
 
BTV Thành ủy cũng đã yêu cầu mỗi đảng viên mà trước hết là người đứng đầu cấp ủy, cần chủ động bám sát thực tiễn tại địa phương, nói đi đôi với làm, nêu gương đi đầu trong mọi hoạt động. 
 
Trên cơ sở đó, mỗi đảng viên phải xây dựng kế hoạch để rèn luyện, giữ gìn phẩm chất lối sống, không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. BTV Thành ủy cũng yêu cầu các TCCSĐ cần kiên quyết thay thế những cán bộ, đảng viên yếu kém về năng lực, phẩm chất, uy tín thấp, đi đôi với việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, cơ sở.
 
Thành ủy Đà Lạt phấn đấu hàng năm kết nạp 200 đảng viên mới. Và đến năm 2020 Đà Lạt phấn đấu có 75% chi bộ tổ dân phố, thôn có từ 9 đảng viên chính thức trở lên. Để làm được điều đó, công tác phát triển đảng viên phải luôn coi trọng chất lượng, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và động cơ của người xin vào Đảng, từ đó lựa chọn được những quần chúng ưu tú kết nạp vào Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của TCCSĐ, từng bước củng cố lòng tin của người dân vào đội ngũ cán bộ, đảng viên và TCCSĐ tại địa phương.
 
NGỌC NGÀ
,
.