Triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phải dựa theo phương châm "trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau"
Cập nhật lúc 08:34, Thứ Sáu, 03/06/2016 (GMT+7)
Ngày 15/5/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thay thế cho Chỉ thị số 03 - CT/TW ngày 14/5/2011. Để tìm hiểu rõ hơn về nội dung và những điểm mới của Chỉ thị này, phóng viên Báo Lâm Đồng đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Trần Văn Hiệp - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng.
 
PV: Thưa đồng chí, sau 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Lâm Đồng. Xin đồng chí điểm qua vài nét kết quả nổi bật của việc thực hiện Chỉ thị này trên địa bàn tỉnh thời gian qua?

Đồng chí Trần Văn Hiệp
Đồng chí Trần Văn Hiệp
Đồng chí Trần Văn Hiệp: 5 năm qua (2011-2016), thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, BTV Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, trọng tâm là chuyển từ “học tập” sang “làm theo” Bác, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Các cấp ủy Đảng, lãnh đạo các cấp đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tìm tòi những cách thức triển khai phù hợp với địa phương, đơn vị, cụ thể hóa nội dung chỉ thị, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị mình cũng như giải quyết những vấn đề trọng tâm, bức xúc, nổi cộm ở địa phương, đơn vị, từng bước giải quyết dứt điểm nhiều vấn đề tồn đọng. Qua thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, tinh thần trách nhiệm, lề lối, tác phong làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, nhất là trách nhiệm gương mẫu đi đầu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp được nâng lên, góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và trong xã hội. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được sự đồng tình ủng hộ, tự giác tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
 
PV: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung cốt lõi của Chỉ thị 05, vậy Chỉ thị 05 có những điểm gì mới so với Chỉ thị 03 thưa đồng chí?
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp: Việc ban hành Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” có nhiều điểm mới. Một trong những trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong Hồ Chí Minh về dân chủ, nêu gương, quần chúng, khoa học, nói đi đôi với làm…, sẽ tạo động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành trong nhiệm kỳ mới.
 
Bộ Chính trị cũng yêu cầu gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Với Chỉ thị 05, Bộ Chính trị không chỉ dành riêng một nội dung để yêu cầu về công tác giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hệ thống giáo dục quốc dân và các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp, mà còn chỉ rõ từng nội dung cần đưa vào chương trình để bảo đảm phù hợp với từng cấp học, bậc học và với yêu cầu giáo dục, đào tạo; về việc gắn “xây” với “chống”; về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu; xây dựng và thực hiện đạo đức công vụ…
 
Có thể nói, Chỉ thị 05-CT/TW tiếp tục kế thừa những kết quả từ quá trình thực hiện Chỉ thị 03, nhưng có nội dung rộng hơn, phong phú hơn, rõ ràng hơn và yêu cầu cũng cao hơn. Vấn đề bao trùm trong Chỉ thị 05 là: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cần phải tiếp tục thực hiện mạnh mẽ. Không lý thuyết, không nói suông, không chung chung, hình thức. Phải gắn việc học tập và làm theo tấm gương của Bác với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương và với mỗi một cán bộ, đảng viên. Việc không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoàn thành với kết quả không cao cũng được xem là chưa nghiêm túc học tập và làm theo tấm gương của Bác. Và trong việc thực hiện cần phải “nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật”.
 
PV: Xin đồng chí cho biết những việc cần làm trong thời gian tới để triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh?
 
Đồng chí Trần Văn Hiệp: Để việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đạt kết quả và yêu cầu đề ra, đòi hỏi các cấp ủy Đảng, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị cần thể hiện ý chí, hành động thiết thực, tập trung thực hiện tốt một số yêu cầu sau:
 
Một là, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh để triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Tổ chức học tập, quán triệt và tuyên truyền về nội dung Chỉ thị để cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quá trình thực hiện phải gắn kết chặt chẽ với việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; đồng thời, phải được tiến hành song song với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng các cấp. 
 
Hai là, tiếp tục chỉ đạo đưa việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị…, tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện đạo đức công vụ, cải cách hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức… trong thực thi nhiệm vụ. 
 
Ba là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. 
 
Bốn là, coi trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, nâng cao hơn nữa hoạt động của Ban Tuyên giáo các cấp trong việc tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05. 
 
Năm là, chú trọng tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, giới thiệu những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả; đồng thời phê phán những tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa thực sự chú trọng, còn hình thức để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc triển khai thực hiện theo phương châm “trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau”… 
 
Sáu là, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh và coi đó là công việc thường xuyên của tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị, gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…
 
PV: Xin cảm ơn đồng chí!
 
DUY DANH (thực hiện)
,
.