Đạ Tẻh: Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

11:02, 23/02/2022
(LĐ online) - Sáng 23/2, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đạ Tẻh đã tổ chức học tập, quán triệt bằng hình thức trực tuyến chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững.
 
Lực lượng vũ trang huyện Đạ Tẻh tham dự lớp học tập, quán triệt chuyên đề 2022 bằng hình thức trực tuyến
Lực lượng vũ trang huyện Đạ Tẻh tham dự lớp học tập, quán triệt chuyên đề 2022 bằng hình thức trực tuyến
 
Tham dự lớp học tập, quán triệt cấp huyện (dự kiến tổ chức 14 lớp) có cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động khối hành chính, hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên thuộc Phòng Giáo dục và đào tạo huyện. Đây là một trong những địa phương triển khai sớm nhất việc học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngay sau khi có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
 
Nội dung học tập, quán triệt bao gồm: Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; chuyên đề năm 2022 học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; thực hiện trách nhiệm nêu gương; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc, đưa Lâm Đồng phát triển nhanh, toàn diện và bền vững; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Quy định số 37-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về Những điều đảng viên không được làm.
 
Theo ông Hồ Quốc Phong – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, ngoài 14 lớp học tập và quán triệt chuyên đề 2022 cấp huyện thì các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy cũng tổ chức hội nghị toàn thể cán bộ chủ chốt, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học tập, quán triệt chuyên đề năm 2022 gắn với hội nghị học tập, quán triệt Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 và Quy định số 37-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương bằng các hình thức phù hợp trong tình hình dịch bệnh. Đồng thời, các tổ chức đảng; các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước và Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục tổ chức học tập các nội dung chuyên đề năm 2022 trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, hàng quý đảm bảo yêu cầu liên hệ sát với tình hình thực tiễn của chi bộ, đảng bộ, cơ quan, đơn vị; tập trung thảo luận, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và biện pháp khắc phục… Việc học tập, quán triệt, tuyên truyền chuyên đề năm 2022 phải được thực hiện nghiêm túc, đúng thời gian quy định; phù hợp tình hình thực tế tại mỗi cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị và bảo đảm an toàn phòng chống dịch bệnh Covid-19. Dự kiến, đến trước ngày 10/3, huyện Đạ Tẻh sẽ hoàn thành học tập, quán triệt chuyên đề 2022.
 
Song song với việc học tập và quán triệt chuyên đề 2022, các tổ chức cơ sở Đảng, các cơ quan trong khối tuyên truyền tăng cường lãnh đạo, đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc học tập, làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Tập trung giới thiệu những giá trị cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2022; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, các gương tập thể, cá nhân điển hình, tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác, đặc biệt là sự gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc… 
 
ĐÔNG ANH