Kinh tế
Công ty Nhôm Lâm Đồng với chặng đường 13 năm phát triển
Công ty Nhôm Lâm Đồng với chặng đường 13 năm phát triển
Trong 9 tháng đầu năm 2023, các chỉ số sản xuất, kinh doanh của Công ty Nhôm Lâm Đồng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, là tiền đề quan trọng để Công ty hoàn thành kế hoạch điều hành sản xuất 740.000 tấn alumin của cả năm 2023...
Xem thêm