Kinh tế
TÁC PHẨM DỰ THI VIẾT VỀ ĐỀ TÀI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH LÂM ĐỒNG: Xây dựng chuỗi giá trị toàn cầu ở vùng nông thôn mới (Bài 1)
TÁC PHẨM DỰ THI VIẾT VỀ ĐỀ TÀI XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI TỈNH LÂM ĐỒNG: Xây dựng chuỗi giá trị toàn cầu ở vùng nông thôn mới (Bài 1)
Quá trình xây dựng chuỗi giá trị nông sản tiêu chuẩn toàn cầu, trên các vùng nông thôn mới Lâm Đồng đang hình thành và phát triển các vùng chuyên canh cây trồng, chuyên nuôi vật chủ lực trong môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp, kết nối một vòng tuần hoàn an toàn từ người sản xuất đến người tiêu dùng...
Xem thêm