Chính trị
Lạc Dương: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ðảng
Lạc Dương: Nâng cao chất lượng công tác xây dựng Ðảng
Năm 2018, công tác xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị của Ðảng bộ huyện Lạc Dương tiếp tục được chú trọng và có sự chuyển biến mạnh mẽ. Ðó là cơ sở để địa phương này đặt ra nhiều mục tiêu khi bước vào năm "nước rút" 2019.
Xem thêm