Tòa soạn - Bạn đọc
Vướng mắc trong công tác đo đạc và lập bản đồ địa chính
Vướng mắc trong công tác đo đạc và lập bản đồ địa chính
Việc quản lý đất đai và bản đồ địa chính ở địa phương còn nhiều bất cập, chồng chéo đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác đo đạc và hoàn thiện bản đồ địa chính cũng như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân thời gian qua.
Xem thêm