Tòa soạn - Bạn đọc
BẢO HIỂM XÃ HỘI LÂM ĐỒNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN: Hiệu quả thiết thực từ Đề án 06 trong lĩnh vực BHXH
BẢO HIỂM XÃ HỘI LÂM ĐỒNG - ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI DÂN: Hiệu quả thiết thực từ Đề án 06 trong lĩnh vực BHXH
Thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06), đến nay, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng đã đạt được những kết quả quan trọng. 
Xem thêm