Giáo dục lý tưởng cách mạng cho học sinh, sinh viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh

VIỆT HÙNG 00:18, 17/10/2023

Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên (HSSV) là một nhiệm vụ quan trọng được Trường Cao đẳng Đà Lạt quan tâm chỉ đạo gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Đà Lạt với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng
trong Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023
Tuổi trẻ Trường Cao đẳng Đà Lạt với các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng trong Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2023

Trường Cao đẳng Đà Lạt được hình thành trên cơ sở sáp nhập Trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt, Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Lâm Đồng và Trường Cao đẳng Nghề Đà Lạt theo Quyết định số 753/QĐ-LĐTBXH ngày 18/8/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Vì vậy, HSSV của trường khá đông với số lượng lên gần 3.000 em, chưa kể các hệ đào tạo liên kết, từ xa, vừa làm vừa học... 

Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho HSSV được Đảng bộ, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Đà Lạt xác định là nhiệm vụ quan trọng góp phần định hướng tư tưởng, bồi dưỡng và nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng cho thế hệ trẻ. Nhà trường luôn quan tâm giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong HSSV. Hàng năm, nhà trường mời các cơ quan, ban, ngành như Công an tỉnh, Công an TP Đà Lạt, Sở Tư pháp... phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức của HSSV về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường... Đồng thời, phối hợp với Tỉnh Đoàn Lâm Đồng tổ chức các hoạt động tình nguyện, mùa hè xanh... để phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tuổi trẻ nhà trường. 

Đặc biệt, trong môn học chính trị, giảng viên đã truyền đạt cho HSSV nắm được những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam... giúp HSSV nâng cao nhận thức, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có ý thức tìm hiểu và thực hiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong quá trình giảng dạy, giảng viên luôn đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức, kết hợp nhiều phương pháp giảng dạy nhằm phát huy tính tích cực, chủ động của HSSV. Đồng thời, vận dụng lý thuyết để liên hệ thực tiễn ở địa phương, lồng ghép phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong từng bài giảng. 

Bên cạnh đó, Đảng bộ Trường Cao đẳng Đà Lạt cũng nghiêm túc tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên tới đảng viên, cán bộ, viên chức và HSSV toàn trường. Qua đó có nghị quyết hàng tháng, 6 tháng, hàng năm đề ra những chủ trương, biện pháp để lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng cho giảng viên, sinh viên như: thực hiện tuần sinh hoạt công dân đầu năm; duy trì đều đặn việc tuyên truyền, có nội dung thiết thực về học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ trong những buổi chào cờ toàn trường đầu tháng; tích cực triển khai thực hiện các cuộc vận động “Hai không”, “Kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo… của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, thông qua các tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể trong trường nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, giảng viên, công nhân viên, HSSV để có biện pháp giải quyết. 

Nhà trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động để tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho HSSV như: Hành trình theo chân Bác; hội thi, tọa đàm, hội thảo theo chuyên đề; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao... 

“Việc tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho HSSV nhằm khơi dậy trong thế hệ trẻ tinh thần học tập, rèn luyện, ước mơ, hoài bão, ý chí, khát vọng vươn lên lập thân, lập nghiệp, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế. Trong đó, đưa việc giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho HSSV vào các hoạt động thiết thực, hấp dẫn, hiệu quả, trở thành nội dung quan trọng trong công tác giáo dục của nhà trường, gắn việc “dạy chữ” song song với “dạy người”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong HSSV toàn trường”, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Cao đẳng Đà Lạt Phan Văn Minh cho hay.